ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 14.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ІV-ти Административен състав

На четиринадесети януари                            две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

Административно дело номер 1629 по описа за 2008 година

 

На именното повикване в 10.55 часа се явиха:

 

Жалбоподател – Я.М.М., редовно призована, не се явява. Вместо нея се явява адвокат  Ж., редовно упълномощен.

Ответник по оспорването – Директор на дирекция ОУИ – гр. Бургас, редовно призован, явява се юрисконсулт Д., редовно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ Ж.: Поддържам жалбата.

Моля да приемете представените доказателства.

Моля да допуснете един свидетел до разпит за установяване на  обстоятелството връчен ли е акта или не.

Представям препис от акта, издаден на името на доверителката ми, от който е видно, че върху същия е положен подпис само на връчителя.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Актът действително не е разписан. Тъй като са приели екземпляр от акта сме счели, че са уведомени.

Считам жалбата за неоснователна.

Други доказателства няма да соча.

 

Съдът намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и тези, представени от процесуалния представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание.

Що се отнася до искането за допускане до разпит на свидетел, който да установи факта на връчване, то същото не следва да бъде уважено, тъй като редът за връчване е подробно разписан в ДОПК, както и начина за удостоверяване на връчването, т. е. налице е факт, който е недопустимо да се доказва с гласни доказателства.

Предвид липсата на други доказателствени искания съдебното дирене следва да се приключи и се даде ход по същетоств.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА документите, представени с административната преписка.

ОСТАВЯ без уважение искането за събиране на гласни доказателства.

ПРИЕМА като доказателство по делото представения Акт за прихващане или възстановяване № 3581/15.08.2008 г.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

АДВОКАТ Ж.: Моля да отмените Решението на Директора на дирекция ОУИ – гр. Бургас №РД-10-299/10.10.2008 г. като неправилно и върнете цялата преписка за разглеждане в НАП – гр. Бургас. Изглежда, че на служителите в данъчното е практика, тъй като това е втори случай. Миналата година е обжалван този акт, съдът върна перписката, съставен е друг акт на същото основание, и отново се позовават на изтичане на срока.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Решението на Директора на дирекция ОУИ – гр. Бургас е правилно и законосъобразно, което молим да потвърдите. Изложили сме мотиви за това в самото решение.

 

Съдът обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: