О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 

гр.Бургас , 22.01.2009г.

 

 

            Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на четиринадесети януари две хиляди и девета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

 

като разгледа, докладваното от съдия Р. административно дело № 1269 по описа за 2008г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл. 147 ал.3 ДОПК.

            Подадена е жалба от Я.М.М. против Решение № РД- 10- 299/ 10.10.2008г. , постановено от Директора на Дирекция „ОУИ” гр. Бургас. С решението е оставена без разглеждане, като просрочена жалбата на Я.М.М. против АПВ № 3581/ 15.08.2008г, издаден от Мирка Колева Кисьова – М., инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Сливен.

            С жалбата се твърди незаконосъобразност на оспорения акт и се иска неговата отмяна.

            В съдебно заседание процесуалния представител на жалбоподателя адв. Ж., поддържа искането за отмяна.

            Според процесуалния представител на ответника по оспорването юрисконсулт Д.- оспорването е неоснователно.

Съдът, намира подадената жалба за допустима- подадена в срок и от лице, имащо правен интерес от оспорването.

Разгледана по същество е основателна.

В АПВ № 3581/ 15.08.2008г, издаден от М. К. К. – М., инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Сливен, е посочено, че същият се връчва на 10.09.2008г. на упълномощено лице Митко Алексиев Митев, като е положен подпис от връчителя, но не и от упълномощеното лице.

На 25.09.2008г. , адресата на АПВ- Я.М. го е оспорила пред Директора на Дирекция „ОУИ” гр. Бургас. Последният с решение , е приел че оспорването е извън преклузивния 14 дневен срок и я е оставил без разглеждане. Този извод обосновава, като приема, че за Я.М. срока за обжалване на АПВ започва да тече, от датата отразена в него- 10.09.2009г.

Този извод е незаконосъобразен. По силата на чл. 30 ал.1 ДОПК връчването се удостоверява с подпис на получателя или на друго лице, чрез което става връчването, като в разписката се отбелязват трите му имена, единният граждански номер и в какво качество приема съобщението.

В настоящият случай, подпис липсва. Няма доказателства акта да е съобщен и по някои от начините, изрично посочени в нормата на чл. 30 ДОПК.

При това положение, следва да се приеме че жалбата на М. против АПВ № 3581/ 15.08.2008г. , е подадена в срок и следва да се разгледа по същество.

            По изложените съображения,Административен съд гр. Бургас, четвърти състав

 

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 

 

            Отменя Решение № РД- 10- 299/ 10.10.2008г. , постановено от Директора на Дирекция „ОУИ” гр. Бургас.

            Изпраща преписката на Директора на Дирекция „ОУИ” гр. Бургас за произнасяне по същество, по подадената от Я.М.М.  жалба против АПВ № 3581/ 15.08.2008г, издаден от М. К. К. – М., инспектор по приходите в ТД на НАП гр. Сливен.

            Определението не подлежи на обжалване.

 

 

 

 

                                                                       СЪДИЯ:..................................................