ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 16.10.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХІ Административен състав

На шестнадесети октомври                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Енчев

Административно дело номер 1628 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:00 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ Г.М.М., редовно призован, се явява лично и с адв. Д.К. с пълномощно, представено в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерство на правосъдието, редовно призован, не се явява и не се представлява. Постъпил е писмен отговор от негов процесуален представител.

 

АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА жалба от Г.М.М. против заповед №1-2134/10.05.2018 г. на ВПД главен директор на ГД „Изпълнения на наказанията“, с която на основание чл.13, ал.2, т.9, пр.второ и чл.19, ал.2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража /ЗИНЗС/, във връзка с чл.194, ал.2, т.4, чл.197, ал.1, т.6 и чл.203, ал.1, т.13 ЗМВР, на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание „уволнение“ и е прекратено служебното му правоотношение.

АДВ. К.: Поддържам жалбата. С нея имаме доказателствени искания, които продължаваме да искаме, тъй като лицето е очевидец. Правя уточнение, че това е лицето, влязло в контакт със служителите на полицията и е посредничело за комуникацията между жалбоподателя и органите. Уточнявам, че освен посочения адрес, който сме дали с жалбата, имаме информация, че лицето е постъпило в затвора за изтърпяване на наказание „лишаване от свобода“ и продължава да търпи наказанието.Той е очевидец и ще изясни обективната истина.

Да се приеме административната преписка.

 

Съдът съобразно изявленията на страната като счита, че делото е изяснено от фактическата страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА административната преписка съгласно описа на лист 3 -5 от приложеното административно дело №6225/2018 г.на АССГ.

Съдът счита, че искането на жалбоподателя за разпит на свидетел е основателно и показанията на това лице ще допринесат за установяване на фактите по делото, съответно за проверка на законосъобразността на издадената заповед.

 

С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЗОВАВА като свидетел С.М.Д. с адрес: *** и втори адрес: Бургаски затвор.

ДА СЕ ИЗПРАТЯТ призовки на лицето и на двата адреса, посочени от процесуалния представител на жалбоподателя.

 

         Съдът счита, че не следва да приключва събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 20.11.2018 г. от 14:15 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

 ДА СЕ ПРИЗОВЕ свидетелят за същата дата, а ако е постъпил за изтърпяване наказание лишаване от свобода в Бургаския затвор, да се изпрати писмо за довеждането му в съдебното заседание.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: