О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

  805/09.04.2013 година, град Бургас

 

Административен съд – Бургас, на девети април две хиляди и тринадесета година в  следния състав:

Съдия: Веселин Енчев

 

 разгледа адм.д. № 1628/2012 година

           

Производството е по глава Х раздел І от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на „Скорпион – 03 - ДД” ЕООД - Бургас с ЕИК 200907245, представлявано от управителя Д.Д., против заповед № РД-09-663/11.07.2012 година (лист 23-24 от делото), издадена от директора на РЗОК – Бургас, с която е наложена санкция - финансова неустойка в размер на 50 лева за нарушение на чл.6, ал.1, т.3 от договор № РД-021006/01.07.2011 година.

            След като се запозна с преписката по делото и съдържанието на оспорения административен акт, съдът приема, че жалбата е недопустима, поради липса на правен интерес от оспорването.

            Видно от съдържанието на заповед № РД-09-663/11.07.2012 година на директора на РЗОК – Бургас, неин адресат (на който е наложена и санкцията) е физическо лице – магистър – фармацевт Т.С.Х.(по делото - на лист 23, стр.ІІ, VІІ абзац - описана с курсив преди диспозитива на заповедта), а не жалбоподателя „Скорпион – 03 - ДД” ЕООД – Бургас.

            В този смисъл издаденият административен акт не засяга непосредствено правата и законните интереси на „Скорпион – 03 - ДД” ЕООД – Бургас. Правният интерес е предпоставка за допустимостта на оспорването, а неговата липса – пречка за разглеждането на жалбата по същество.

            С оглед на изложеното, на основание чл. 159 т.4 от АПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „Скорпион – 03 - ДД” ЕООД - Бургас с ЕИК 200907245, представлявано от управителя Д.Д., против заповед № РД-09-663/11.07.2012 година, издадена от директора на РЗОК – Бургас.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 1628/2012 година

 

Определението подлежи на обжалване в седемдневен срок от съобщаването му - пред Върховен административен съд.

 

 

 

 

 

СЪДИЯ: