ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 22.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           ІІ-ри административен състав

На двадесет и втори октомври                    две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 1627 по описа за 2013 година

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „МП ЛЕНД ЕООД, представлявано от С.С., редовно призован, представлява се от адв. С., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕ - Кмет на Община Сунгурларе, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

 

По хода на делото:

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид становището на процесуалния представител на жалбоподателя и предвид липсата на процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от С.С., в качеството му на управител и представляващ МП „ЛЕНД” ЕООД против Заповед № 307/03.06.2013 г. на кмета на Община Сунгурларе, с която заповед е разпоредено незабавно унищожаване на засят в масив 050 посев от слънчоглед.

 

АДВ. С.: Поддържам жалбата. Моля същата да бъде уважена. По делото е постъпило становище от Община Сунгурларе, което възприемам като отговор на нашата жалба и приемам същото за неоснователно.

По доказателствата: представям препис на регистрационната карта на земеделския производител на представляваното от мен дружество. Да се приеме постъпилата административна преписка от Община Сунгурларе, както и постъпилата от РУП гр. Сунгурларе преписка. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът с оглед изразеното от процесуалния представител на жалбоподателя становище по доказателствата, както и предвид липсата на доказателствени искания от страна на ответника по оспорване

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата, с административната преписка от Община Сунгурларе, както и с преписката от РУП - Сунгурларе документи като писмени доказателства по делото.

ПРИЕМА и представеното в днешно съдебно заседание писмено доказателство.

Предвид липсата на допълнителни доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. С.: Атакуваната от нас заповед е нищожна, незаконосъобразна, постановена при грубо нарушение на процесуалните и материалноправни норми, поради което моля същата да бъде отменена, като ни бъдат присъдени направените по делото съдебно-деловодни разноски. Съображения в тази насока съм развила в жалбата, а допълнително становище ще представя в писмен вид.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ 14-дневен срок считано от днес, в който процесуалният представител на жалбоподателя може да изготви и изпрати за прилагане по делото на подробни писмени бележки по съществото на спора.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: