ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,03.12.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На трети декември                                      две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1627 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 11.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Дикс 2001” ЕООД, редовно призован, се представлява от законния си представител Димитър Стоянов и от адвокат Д., надлежно преупълномощена от адвокат А., представя пълномощно.

Ответникът директор на Дирекция „ОУИ” (съгласно §44, във вр. с §65 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, считано от 01.01.2013г. с променено наименование - Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас), редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

За Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Стоянова.

         Явява се вещото лице М.Л..

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че допълнителното заключение на вещото лице е постъпило по делото на 25.11.2013г. - в законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице М.Л., със снета по делото самоличност.

Предупреден за наказателната отговорност, която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитан каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Представил съм експертно заключение, което поддържам.

ВЪПРОС на АДВОКАТ Д. – В първоначалната експертиза сте констатирали, че по отношение на фирма „Велис 2008” ЕООД има разминаване на информацията относно броя на трудовите договори и тази по уведомленията по кодекса на труда. При подготвяне на допълнителното заключение констатирали ли сте друго разминаване по отношение на друга фирма.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – По отношение на „Велис 2008” ЕООД и в настоящата експертиза е използвано от двата вида справки предоставени от НАП. Имам още една фирма, за която са изпратени документи и в една от справките информацията беше нулева. В момента не мога да кажа точно името на фирмата, ползвал съм само справката, по която е имало данни. Съжалявам, че не мога да кажа името на фирмата веднага.

АДВОКАТ Д. – Нямаме други въпроси.

 

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Искам вещото лице да уточни, тъй като за доставчиците е посочил начална дата за извършване на СМР, крайна дата на извършеното СМР, дата на протокол за СМР – тези дати от къде ги взехте?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Датите са взети от започналите дейности по изпълнение на договорите и отчетността, която е водена от фирмите, а данните са взети от представител на фирмите и отразяващ участието на доставчиците.

При започване на изпълнението на конкретен договор, за договорите, които са с различните КЕЦ (Клиентски енергиен център), в тези договори обектите са много - между ЕVN и изпълнителите на задачите по този договор, участието на тези доставчици за дните, в които са работили е водена от жалбоподателя и от тази отчетност се вижда коя е най-ранната дата, на коя дата са започнати дейности и последната, на която е завършила.

Такава документация има във фирмата, тя не е предмет на осчетоводяване, но е водена за да се отчита работата по отношение на доставчика на услугата, за да може впоследствие да се подпишат протоколите, с които се отчита свършената работа, че е свършена работата.

Представител на жалбоподателя е водил присъствието на участниците. Управителят приема от своя човек справка за участие на външни лица, в резултат на това приемане има втора справка за тези човекомесеци, отработени, в резултат на което е изготвен протокола, че е приета работата и трябва да се пусне фактура.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Протокол за приемане на работа от жалбоподателя ли?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Има протоколи, но преди това има приемане на човекомесеци. Тези протоколи за човекомесеци ги няма по делото. Протоколите за приемане на работата са по преписката.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Тези протоколи за отработени човекодни има ли ги, като имена или като бройка?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Като бройка са.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам повече въпроси.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Нямам въпроси към вещото лице.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателно възнаграждение в размер на 200 лв.

Да се издаде РКО.

 

АДВОКАТ Д. - Нямаме други искания по доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Искам да представя доказателства по отношение на лицата, работили в дружествата доставчици. В ревизионния акт и в ревизионния доклад подробно е описано и е направен анализ на това, колко лица са били осигурявани, освен в конкретните дружества и в други дружества.

За по-голяма пригледност съм изкарала тези лица като данни къде са били осигурявани освен в конкретните дружества,

Нямам други искания по доказателствата.

АДВОКАТ Д. – Как да се запознаем с тях, те са толкова много, няма копие за нас. Моля съда да ни предостави копие, за да можем да ги обсъдим в писмените бележки по същество.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Да се приемат представените доказателства, като доказателства по делото.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представени от ответника справки за данни за осигуряване на следните физически лица Ю. Б. Б., Г. Л.К., Л. И. Д., И. М. Й., Х. С. Ф., К. Н. Р., К. М. Г., П. К. Л., И. Б. Г., К. К. Н., Б. Г. Б., А. А. П.,А. Б. В., Б. В. В., Д. В. С., Г. Р. К., Г. Е. К., Г. Ф. Г., И. И. Т., Е. Б. В., П. Г. Л.

 

АДВОКАТ Д. – Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Да се приключи събирането на доказателства. Няма да соча други доказателства.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед изявлението на страните за липса на доказателствени искания и на основание чл.149, ал.1, предложение последно от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ Д. – Уважаема госпожо съдия, моля да поставите решение, с което да отмените като незаконосъобразен обжалвания ревизионен акт, като считаме, че същия е издаден в противоречие със събраните в административното производство доказателства. Считаме, че административния орган е установил неправилно фактите, неправилно е приложил материалния закон, същия е издаден в противоречие със ЗДДС, с Директива 112/2006г. на ЕС и практиката за прилагане на тази директива. Считаме, че с оглед събраните доказателства по делото се установиха твърденията ни.

С оглед на факта, че са ангажирани и допълнителни доказателства, моля да ни предоставите срок да представим писмено становище по основателността на жалбата, както и с решението си моля да ни присъдите направените по делото разноски, съгласно списък, който представям.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и да потвърдите обжалвания ревизионен акт. По отношение представените в днешното съдебно заседание доказателства, искам да уточня, че тези факти са изрично коментирани в приложения по делото ревизионен акт и приложения ревизионен доклад,  където изследвано с какъв кадрови потенциал са разполагали доставчиците, трудовите договори, и че тези лица са работили и къде са работили на други места.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение съгласно Наредбата.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Считам, че жалбата е неоснователна и следва да се остави без уважение. Ревизионният акт на органа по приходите е обоснован и законосъобразен. В същия са изтъкнати подробни съображения и събрани по съдебното производство доказателства не опровергават констатациите на административния орган. Видно от събраните доказателства не са налице предпоставките на чл.6 и чл.9 от ЗДДС, за да бъде признато правото на признаване на данъчен кредит. Видно от експертизата, проверката на документи е извършена въз основа на материалите приложени по делото, а не във фирмите доставчици на СМР и строителни материали, които не са открити на съответния адрес. Събраните доказателства относно други доставчици на СМР не са убедителни.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 10-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможно и на процесуалния представител на ответника, като срокът за него 12 дни.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.30 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: