ПРОТОКОЛ

 

Година 2013,24.09.                                                                      град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                         VІ-ти административен състав

На двадесет и четвърти септември            две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1627 по описа за 2012 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Дикс 2001” ЕООД, редовно призован, се представлява от законния представител и от адвокат А., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

         Ответникът директор на Дирекция „ОУИ” (съгласно §44, във вр. с §65 от ПЗР на ЗИД на ЗДДС, считано от 01.01.2013г. с променено наименование - Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас), редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

         За Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Стоянова.

         Явява се вещото лице М.Л..

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с § 2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че заключението на вещото лице е постъпило по делото на 16.09.2013г. - в законоустановения седемдневен срок по ГПК, поради което съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

М.Й.Л., 58 г., неосъждан, без дела и родства със страните.

Предупреден за наказателната отговорността която носи по чл.291 от НК, за съзнателно даване на невярно заключение.

Обещава да даде безпристрастно заключение.

Разпитан каза:

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Представил съм експертно заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Защо в заключението си при преценка на трудовия потенциал на фирмените доставчици сте взели предвид само трудовите договори сключени с мъже, има и трудови договори сключени с жени. Кое мотивира у вас това становище?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Точно предвид характера на договорени дейности от общ характер, които трябва да се извършват съвместно със специалистите на жалбоподателя и разписаните действия, които трябва да се извършват. Характерно е това да се извършва от мъже. Второ, разглеждайки професиите декларирани за всички жени, същите са от типа на офис служители и търговски работници. Свързано е с конкретна длъжност. 

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – На стр.6 и стр.7 от заключението ви, където коментирате трудовите договори на фирма „Велис 2008” ЕООД, как можете да обясните разминаването между актуалната справка в НАП и това което открихте в СГП – може ли да се доверим на справките на НАП?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – За фирма „Велис 2008” ЕООД информацията е в резултат на допълнително изпратено писмо до офис „Изток” на ТД на НАП в София и получената информация от тях е обект на това анализиране. Предоставени са разпечатки на справка за актуално състояние на всички трудови договори, изнесена в т.1 и откъдето се формират 18 бр. лица с трудови договора. Едновременно с това е изпратена информация и за всички подадени уведомления по чл. 62 от КТ, в резултат на което би трябвало те да намират отражение във всички трудови договори, но поименно като се сравнят имената в актуалното по справка по чл.62, и по т.2 всичко 32 бр. лица, поименно съм правил съпоставка и по едната справка и по другата. Освен тези 18 лица има още 32 лица и би трябвало те да са включени в справката. Разпечатката по т.1 и т.2 е правена м. август. Тази информация е разпечатана сега и информацията по т.1 е същата като в ревизията, от един и същи източник.   Това ми е изпратено от офис „Изток” на ТД на НАП София, от данъчните, след представяне на съдебното удостоверение ми изпатиха тази информация.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – В този смисъл, считате ли, че ако има граждански договори подлежат на регистрация в НАП.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Тук и в двата случая става въпрос за трудови договори и по т.1 и по т.2 . Точка 2 е за уведомленията по чл.62. Ако има граждански договори те са обект на деклариране с подаване на Годишна данъчна декларация (ГДД) по ЗКПО, обаче, ако са изплатени суми за годината, през която се подават. Това се декларира с ГДД. Относно гражданските договори трябва да се отвори приложението (в информационната система) по ЗКПО.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Там не се дължат осигуровки?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Там задължението е на самоосиугряващите се с подаване на ГДД.

Правихме опити дали е декларирано с ГДД за процесните години, не беше констатирано за тези доставчици да има декларирани с ГДД по ЗКПО, декларирани и изплатени по граждански договори. Възможно е плащането да е извършено в следваща година и тогава да е декларирано, но няма как да се установи. Ръководил съм се от поставената ми задача.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Отговорът на въпрос 9, стр.11 и 12 от заключението ви – искам само да попитам правилно ли ви разбирам – Доставчиците на „ДИКС 2001” ЕООД включени ли в справките декларации и включено ли е ДДС?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – „ДИКС 2001” ЕООД трябва само да ги включи в дневника си за покупки. Всички доставчици са отразили и тези които на място съм проверил в офисите и тези, които доставиха от адреса са включени.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Внесено ли е съответно начисленото ДДС за тези услуги?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Начисленият данък по тези фактури не може еднозначно да се твърди дали е внесен или не е внесен. Те са в резултат на справка-декларация - зависи от крайния резултат на декларацията.

ВЪПРОС на АДВОКАТ А. – Във връзка с установените трудови договори на „Тери консулт” ЕООД – според ежедневните справки в дружеството, считате ли че те са достатъчни, че да може „Тери консулт” ЕООД да изпълни услугите.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – По никой от представените справки за броя на участвалите лица не фигурират такова количество едновременно. Броя на участващите работници е различен по обекти и периоди и варира от 4 до 15 човека. Такава цифра не се достига и означава, че е достатъчно.

Сключените договори са 27 – ненаправените справките, които са правени за участие на лицата варира с различен брой.

ВЪПРОС на СЪДА – На кой обект, колко лица са работили?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Това, което е обяснено – представи ми го специалист на „Дикс 2001” ЕООД, в зависимост от задачата, която се изпълнява, с него участват работници и от въпросния доставчик, съответен брой. За всеки ден тяхното количество е упоменато в справки, след като се подписват и от жалбоподателя и от доставчика. В края на всеки месец тези справки се приемат от управителя и се рекапитулират.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Къде ги видяхте тези справки?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. –Видях ги в счетоводството на жалбоподателя.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – По отношение на боря работници, съобразихте ли периода на извършените работи и броя работници именно за този период, или взехте за годината или за две години? Задавам въпроса, тъй като по делото има към конкретна датата колко работници има дружеството.

По принцип има към м.04.2009г.има назначени определен брой служители, дали по периоди вещото лице е преценил. Съобразихте ли конкретния период с конкретния брой лица.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Когато анализирам таблиците за всички актуални трудови договори, договори които са прекратени преди изпълнението, дори преди договарянето на работата, са били елиминирани като бройка. Тези, които са след периода, дори ако работата е приключена и фактурата е приключена на 25.09., ако договора е след тази дата не съм включил това назначение. Стеснил съм периодите достатъчно, иначе бройката е повече.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Ако може вещото лице да приложи разпечатките, по които е работило. Не ми е ясно защо се получава разминаване. Към 31.07.2009г. „Синтонекс” ЕООД –има назначено едно лице, вие (вещото лице) казвате 24 работника.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Големият брой лица са назначени м.септември 2009г.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Месец юли също е включен с брой 24. Ако може като допълнителна задача вещото лице да уточни.

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Имам частично от тях (разпечатките), те съществуват в дружеството. Разполагам с тях.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Следващият ми въпрос е във връзка с отговора ви на стр. 10, по въпрос 6, касаещ фактури 92, 94 и 95, по отношение на „СИНТНЕКС”, три фактури. Вашето становище по тези фактури, дали се касае за авансово фактуриране?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Те категорично не са за вече свършена работа. Тя е отложено плащане съгласно протоколи между дружествата, и самото плащане през м.март е авансово. Има реално плащане, но то не е за свършена работа, както е осчетоводено. Осчетоводили са фактурата като свършена работа. Плащането става м.март 2009г. Към м.декември няма плащане, няма и извършена работа. Задължил се е с данък печалба, без да има приход.

ВЪПРОС на ЮРИСКОНСУЛТ Д. – На отговора на въпрос 7, стр.11 – казвате, че материалите за използване са „във връзка с търговските взаимотношения…” за нуждите на обект в района на Ямбол” - този извод въз основа на какво го направихте?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – Тези два пътни листа, беше ми обяснено, че някои от материали от бои, грунд се доставят попътно с транспорт на други фирми, т.е. е използвал да дойдат до Ямбол, не е със собствен транспорт до Ямбол. Нещо което мога да уточня, не са само тези пътни листове на дружеството, имат пътни листи за превоз от София до Русе, но не са посочени във въпроса и не е обсъдено. Тези от София до Русе, цялото количество от „Мартин” ЕООД закупено е  и е транспортирано с други пътни листи на дружеството, но понеже не са посочени във въпроса, затова посочвам само за пътните листи от София до Ямбол.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам повече въпроси. Оспорвам заключението относно отговорите на въпрос 7 и 8, тъй като вещото лице е отговаряло на въпроса, използвайки данни от управителя дали са имали трудов потенциал да извършат доставките, тъй като вещото лице отново е ползвало документи, които ги няма по делото, както и обяснения на лица, работещи в дружеството.

По отношение на работниците като брой считам, че следва да бъде поставен допълнителен въпрос към експертизата, като този брой лица следва да бъде уточнен за конкретните периоди, за които са приемани работите. В тази връзка, въпреки че тези документи се съдържат по делото представям в обобщен вид броя лица, които са били наети на трудов договор, дневник за продажби към съответните данъчни периоди, в които са извършени тези доставки от съответния доставчик. Представям ги под опис.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Нямам въпрос към вещото лице.

ВЪПРОС на СЪДА – В предходното с.з. стана ясно, че на някои доставчиците части или пълните счетоводства са иззети от Софийска градска прокуратура (СГП), на кои доставчици документите бяха там и видяхте ли ги?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ Л. – В поставения въпрос за Софийска градска прокуратура са посочени три от процесните доставчици. Данни от материали, които имаше там, се установиха само по отношение на „Тери консулт” ЕООД. За останалите две дружества не намерих документи там (Велис 2008 ЕООД и „Софстрой комплект” ЕООД). Иззети са документи на множество фирми и при първото ми ходене ми беше отказан достъп. Втори път ходих и тогава вече папка по папка, по стелажи се търсеше за тези три фирми какво ще се намери и към периодите само. Имало е някаква акция на прокуратурата, относно някаква кантора, счетоводна къща и са направили изземване на документи. Не зная за какво са били иззети.

АДВОКАТ А. – Считам, че направеното искане за поставяне на допълнителна задача към вещото лице относно периодите на трудовите договори не се налага, предвид даденият в днешното съдебно заседание отговор на вещото лице. Ако ответната страна се опасява, че справката не е изготвена правилно и се основава на неверни документи, считам, че вещото лице следва да представи разпечатките, по които е работило и не виждам причини за осъмняване в компетентността, обективността на вещото лице и оспорено от ответника, по т.7 и т.8 заключение. Считам, че не е необходимо допускането на допълнителна съдебно-икономическа експертиза.

В процеса съдебното производство се издава нов ревизионен акт за поправка на ревизионен акт и в момента сме в процедура на обжалване, което считам, че ще рефлектира и върху лихвата в общ размер в настоящото производство.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – В момента е висящо.

АДВОКАТ А. – Представям го за сведение. Нямам други искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Освен допълнителната задача моля и вещото лице да представи разпечатките, по които е работило.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА – Нямам доказателствени искания. Считам, че заключението на вещото лице следва да бъде прието, същото е компетентно. С оглед направеното оспорване съдът следва да съобрази в мотивите си с крайния съдебен акт.

Считам, че направеното искане за допускане на допълнителна съдебно-икономическа експертиза следва да се уважи

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице. УТВЪРЖДАВА окончателно възнаграждение в размер, равен на внесения депозити.

Да се издаде РКО.

 

ПРИЕМА представените от жалбоподателя писмени доказателства, а именно: жалба до директора на дирекция „ОДОП” от 31.07.2013г. и ревизионен акт №1309896/08.07.2013 за поправка на ревизионния акт, процесен по настоящето дело.

ПРИЕМА представените с опис от ответника писмени доказателства, съгласно приложения към тях опис.

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по въпроса, формулиран от ответника в днешното съдебно заседание, както и ведно с допълнителното заключение да представи по делото източника на информация, въз основа на който е направил изводите си по първото заключение, а именно копие от справките, предоставени му от съответната дирекция на ТД на НАП.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит за допълнителното заключение в размер на 200 лв., вносими от ответника по сметка на Административен съд гр. Бургас в 7дневен срок. УКАЗВА на същия, че в този срок следва да депозира доказателство за внесения депозит

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице - същото вещо лице М.Л..

 

Поради необходимостта от събиране на нови доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 03.12.2013г. от 11.20ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

Вещото лице призовано от съдебно заседание.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: