ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 19.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,        ІІІАДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  деветнадесети юли                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

Административно дело номер 1626 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 13:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  „МАРС“ ЕООД, чрез управителя Д.П.Я., редовно и своевременно призован, не се явява, представлява се от  адв. Я., надлежно упълномощен по делото, с представено  в днешно съдебно заседание пълномощно.

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция ОДОП Бургас, редовно и своевременно призован, се явява гл.ю.к.И., с приложено по делото пълномощно в днешното съдебно заседание.

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВ.Я.: Да се даде ход на делото.

ГЛ.Ю.К.И.:Да се даде ход на делото.

 По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано по жалба от „Марс“ ЕООД,ЕИК 102215351,представлявано от Д.П.Я. против Акт за дерегистрация по ЗДДС № 020991700443243/16.03.2017 година, издаден от старши инспектор по приходите в ТД на НАП –Бургас, потвърден с Решение №129/05.06.2017 година на Директора на Дирекция ОДОП Бургас.

Докладва постъпилата административна преписка.

Указва на страните следната доказателствена тежест: Доколкото  актът за дерегистрация е издаден на база отрицателни твърдения, в тежест на жалбоподателя е да обори същите, като докаже наличието  на плащане в размерите на деклариран ДДС за периодите посочени в оспорения административен акт, респ. заявено прихващане на така дължимия данък по надлежния ред със суми дължими му от ответния орган. Отделно от горното, всяка страна е длъжна да докаже позитивните факти  и обстоятелства, на които се позовава и от които черпи права.

АДВ.Я.- Поддържам жалбата.Моля служебно съда да поиска справка за подадени молби за прихващане, които дружеството „Марс“ЕООД  има да възстановява  за горепосоченити срокове за сумата от 3 600 лева. В същите срокове няколко пъти е подавала заявление за прихващане на дължимо ДДС, като прихванати суми не са за тозипериод,  а за други дължими данъци. В молбата за прихващане е описано кои суми да се прихванат и  по кои задължения.По време на  проверката  от отдел „Контрол“ е установено, че фирмата дължи ДДС,  но фирмата има и да възстановява ДДС. Тази молба за възстановяване е от началото на месец януари 2017 година,  но не е  била обработена, а е стояла висяща. В следствие на необработването не  е могло този дължим данък дасе прихване. Това  е пречка дружествотода работи и да функционира.След  повторно входиране на молбата, тази молба  е удовлетворена и ДДС е прихванато, но за др период-2014 и 2015 година. Държа  да отбележа,  че дружествата няколко пъти е  подавало молба за отросрочаване на задължението, които са останали висящи, не  е отговорено нито с указания, нито с изричен отказ, нито с предложения за отсрочване. Чакам да получа  тези документи.Тази  стока сега не може да се продаде с ДДС, а се продава с опростена фактура.“Марс“ЕООД е регистрирано на 30.06.2000 година. До  подаването на анонимен сигнал, дружеството е нямало нарушения, нито е имало нарушение по ДДС. След подаване сигнал и проверки, дружеството спря да функционира. Държавата унищожи дружество, което работи 17 години. В момента дружеството не работи, поради акта за дерегистрация. Моля в следващото съдебно заседание ще представя данни от счетоводителя на фирмата г-н Станков,който ще даде всички  вх. Номера на подадените заявления за прихващане, молби за отсрочване и разсрочване, както и документи за направени плащания, които не са отразени  в  процесния период, а те са отразени  в друг период. Твърдим, че никога не сме уведомявани  официално, какво се дължи, какъв е размера.Моляда ми се  даде възможност да предоставя тези документи.

ГЛ.Ю.К.И.- Оспорвам жалбата.Моля да приемете доказателствата към преписката.Колегата да уточни какво твърди.Задълженията въз основа, на което дружеството  е дерегистрирано – това  е ревизионен акт .Справки, декларации, какво ще установяваме с тях, не ми стана ясно.

АДВ.Я.- Административният орган никога не е зачитал волята на дружеството, закона позволява разсрочване на задължението Не е допусното опезпечение за тези конкретни суми.Възбранен  е имот на стойност един милион.НАП възрбанява имота, но не може да тръгне на  изпълнение,  защото има друг кредитор. НАП  решава веднага да направи дерегистрация, не иска да направи разсрочено  плащане, а иска да спре  дейността.Нямам нито едни отговор, има само пълно мълчание няма нито едно писмо.Ние в момента не работим.

ГЛ.Ю.К.И.- Така направените доказателствени искания са неотносими. Става въпрос за деклариран, но невнесен  данък. Става въпрос за задължие по ревизионен акт,  който дружеството няма как да не знае. По отношение на исканията за прихващания или възстановяване,  които не  знаем за кой период са, ако не е било съгласно дружеството, това също е основание  за обжалване.Ако не се твърди, че тези задължения са дължими, което аз не виждам в жалбата, възражнията са насочени към една друга посока. Всички  искания за неотносими.

АДВ.Я.- Не спорим, че дължим суми, но проблема е, че не ни е  дадено право да сключим споразумение. Ако това заявление беше обработено.Те дори не ми отговориха, те го направиха тайно. Предния ден, казаха „да”, поисках в писмен вид потвърждение, а на другия ден получих по ел.поща акт за дерегистрация.Дружеството не функционира.

Съдът като взе предвид становищата на двете страни намира, че по делото следва да бъде назначена съдебно-счетоводна експертиза за установяване на твърдените от жалбоподателя обстоятелства, за които съдът не притежава необходимите знания, поради което

 

                                       О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването  на съдебно-счетоводна експертиза вещото лице, по която след проверка в счетоводството на дружеството и регистрите  на ТД на НАП да отговори за посочената в Акта за дерегистрация сума подавани ли са заявления  за отросчване,  разросчване или прихващане. В случай, че тези обстоятелства  бъдат установени да се изготви справка за хода и резултата по всяко от установените и относими към спорния период заявления.

Експертизата да бъде изпълнена  от вещо лице С.В.А., след внасяне на депозит в размер на 300.00/триста/ лева,  в 7 дневен срок от днес, вносим от жалбоподателя.

Предупреждава жалбоподателят, че при невнасяне на определения депозит в указания срок, съдебния състав ще приеме, че  липсват сочените от жалбоподателя факти за депозирани молби за отрсрочване, разсрочване и прихващане на спорните по акт за деригистрация суми.

Съдът като взе предвид, че делото не е изяснено  от фактическа страна, поради което събирането на доказателства не следва дабъде приключвано  и същото следва да бъде отложено за друга дата, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото  и го НАСРОЧВА  за 27.09.2017 година от 13:15 ч., за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

Вещото лице да  бъде уведемено след внасяне на депозита.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: