ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 27.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и седми септември              две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И. Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1626 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  „МАРС“ ЕООД, чрез управителя Д.П.Я., редовно уведомен, не се явява, представлява се от  адв. Я., надлежно упълномощен по делото, с представено пълномощно.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Директор на Дирекция ОДОП Бургас, редовно уведомен, се явява ю.к.М., с приложено по делото пълномощно в дн..с.з.

ЯВЯВА  се вещото лице С.А..

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

АДВ.Я.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.М.:Да се даде ход на делото.

 

 По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 9851/19.09.2017 година  – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

СТРАНИТЕ : Да се изслуша  вещото лице.

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-техническа експертиза, като СНЕМА самоличност на вещото лице, както следва:

С.В.А.- На 54 години, българка, български гражданин, неосъждана, с висше икономическо образование,без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

                ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Поддържам изготвеното заключение.

АДВ.Я.- Ако има  възможност моля,  да се запозная с експертизата. Искам да  кажа, че при направения опит за получаване на информация от ТД на НАП-Бургас не е предствено ДДС досието. Експертизата е изчерпателна, но няма съдействие от страна на НАП за представяне на всички документи, които съм подал за разсрочване на задълженията.

Ю.К.М.- Нямам въпроси към експерта.Да се приеме заключението на вещото лице.

Съдът поради липса на въпроси към вещото лице и становищата на страните,

                                      О П Р Е Д Е Л И:

Приема заключението на вещото лице С.В.А..

На вещото лице да бъде изплатено възнаграждение в размер на 300.00 /триста/ лева от внесения по делото депозит, съобразно представената справка-декларация.

АДВ.Я.- Моля да се изиска досието по ДДС на дружеството „Марс” ЕООД , постановлението за налагане на възбрана и на същата дата да се направи справка за падаването на заявлението.Дали е подадено  заявлението, защото на същата дата, на което беше връчено постановлението за налагане на възбрана, беше входирано и искане  за отсрочване или разсрочване на задълженията, след влизане в  сила на ревизионния акт през месец 12.2015 година.Не мога да посоча входящ номер, тъй като го дадох на счетоводителя,  който обслужва и други фирми.Той беше в отпуск и ми каза, че не може да го намери.

Ю.К.М.-Относно искането на процесуалния представител на жалбоподателя.Тези искания не са относими към спора.Досие по ДДС не се поддържа, а всеки  данъчен субект има общо досие, в което се  прилагат всички документи, които са издадени от органа по приходите и които са предствени. Дали има входирано или не искане за разсрочване на задълженията не опровергава факта,че дружеството е имало непогасени задължения в един дълъг период.

Съдът, като взе предвид становищита на двете страни намира искането на адв.Я. за необосновано доколкото не се сочи конкретен документ индивидуализиран с входящ номер, автор и др. белези, чието изискване от страна на ответния орган същия желае.Съдът е в невъозможност да задължи страна в производството да представи документ без надлежна индивидуализиция на същия.

АДВ.Я.- Моля, да  ми дадете срок, в който да го представя.На датата, на която ми беще връчено постановлението за възбрана е подадено заявлението.

Ю.К.М.-Ако беше входирано,  щеше да бъде отговорено.Няма да соча други доказателства.

Съдът като взе предвид, че делото е изяснено от фактическа страна

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА  събирането на доказателствата.

ДАВА ход  на делото по същество.

АДВ.Я.- Моля да бъде отменен акт за дерегистрация на дружеството. Считам, че същият не е връчен по надлежен ред.Считам го за незаконосъобразен. Моля съда  в съдебния акт да постанови решение, с което да отмени акта за дерегистрация на дружеството.

Ю.К.М.-Моля да постановите решение,  с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. От приетата по делото съдебно-счетоводна експертиза не се установиха факти, които да опровергаят констатациите на органа по приходтите, че дружеството системно не е изпълнявало задълженията си. Фактите не са спорни. Моля за ю.к.възнаграждение в размер на 350.00 лв.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:45 часа

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: