ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,21.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и първи ноември                       две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1626 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

За жалбоподателя ЕТ „Весиво- И.Иванова” не се явява представител, редовно уведомен.

За ответника директор на Дирекция „ОДОП” Бургас се явява н-к отдел „Обжалване при дирекция „ОДОП” Бургас юрисконсулт Й., надлежно упълномощена.

Явява се вещото лице С.А..

 

Юрисконсулт Й. – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от ЕТ „Весиво- И.Иванова” против РА №021400154/17.04.2014г., издаден от орган по приходите при ТД на НАП Бургас, потвърден с Решение №190/02.07.2014г. на директора на дирекция „ОДОП” при ЦУ на НАП.

Постъпила е административната преписка по издаване на оспорения акт.

 

Юрисконсулт Й. – Оспорвам жалбата като неоснователна. Няма да соча доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка писмени доказателства.

 

Съдът ПРИСТЪПИ към изслушване на вещото лице.

Сне се самоличността на вещото лице, както следва

С.В.А., 51г. българка, български граждански, неосъждана, без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда. Обещава да даде безпристрастно

 

Вещото лице А.– Представила съм експертно заключение, което поддържам.

 

Юрисконсулт Й. – Нямам въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-счетоводната експертиза и определя на вещото лице А. възнаграждение в размер на 500 лева, платимо от внесения предварителен депозит.

 

Юрисконсулт Й. – Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Юрисконсулт Й. – Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Подробни съображения за законосъобразността на акта са изложени в ревизионния доклада и решението на директора на дирекция „ОДОП”. В допълнение искам да посоча, че и от приетата в днешното съдебно заседание съдебно-счетоводна експертиза доказва до голяма степан тезата на органа по приходите за това, че в счетоводството на жалбоподателя липсват осчетоводени фактури от доставчиците „Табком” ООД, „Дипам” ООД, „Мони 95” ООД. Именно по тази причина и от събраните доказателства в хода на ревизионното производство е извършена проверка по реда на чл. 122 от ДОПК и е прието, че жалбоподателя е получил въпросните стоки и е реализирал приходи от тях, които не е отразил в своето счетоводство, съответно не е начисли ДДС на продажбите. Моля да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 327лв.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: