ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 22.10.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и втори октомври                 две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 1626 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 14,45 часа се явиха:

Жалбоподателят А.Т.Г. - редовно призован, се явява лично и с адв. Н. – представя пълномощно.

Ответникът – Началник на Първо РУП Бургас - редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

Адв. Н.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата и уточнението по нея на А.Г. против Заповед № з-80/05.06.2013 г. на началника на Първо РУП Бургас.

 

Адв. Н.: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Предвид изложеното СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка  по делото, съгласно описа на л.4 от делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ход на устните състезания.

 

Адв. Н.: Уважаеми г-н Съдия,  моля да отмените заповедта, с която е наложено дисциплинарно наказание на доверителя ми по съображенията изложени в жалбата и уточнението към нея, а именно: при извършване на проверката за налагане на административно наказание са извършени процесуални нарушения, тъй като служителят И. Н. началник сектор „Охранителна полиция” при Първо РУП Бургас е именно началникът, от когото моят доверител е поискал разрешение на напусне по-рано работа. От друга страна, същият е пряк ръководител на  звеното в което работи моят доверител и от трета страна е ръководител на служителя, който е извършил проверката, върху която е изготвена заповедта. Бих се спрял на представения протокол рег.№6025/2013г. Същият не отговаря на обективната действителност, предвид следното: на 31.05.2013 г. запознават доверителя ми с изготвената справка с рег. № 5971/31.05.2013г. Видно от материалите по преписката заповедта за наказание е шест дни по-късно. На доверителя ми е било обяснено, че това е просто една справка и че проверката все още не е приключила, тъй като в този момент доверителят ми е поискал докладни записки от всички участници по случая. Именно поради тази причина доверителят ми написва върху справката, че към момента няма възражения, но той е имал предвид, че проверката все още не е приключена. Шест дни по-късно му се представя заповедта за наказание, върху която доверителят ми ясно изразява мнение, че не е съгласен с наложеното му наказание, поради това, че не му е била дадена възможност да се защити. В тази връзка считам, че не отговаря на обективната истина и протокол с рег.№ 6298/06.06.2013г., в който е отразено,  че служителят А.Г. е отказал да подпише заповедта за наказание, а видно от материалите по делото, той е отказал да се съгласи с така наложеното му наказание. Относно фактическата обстановка на 22.05.2013 г. е видно, че нарядният дневник е разписан от непосредствения началник на служителя С. С., с което считам, че писмено е дал своето  съгласие за преждевременната смяна на работното място. Видно от материалите, доверителят ми е уведомил и служителя, който е застъпил по-рано и същият се е явил в уговореното време. Вероятно същият е докладвал за тази уговорка на началниците си. В тази насока извършената проверка мълчи. От материалите е видно, че постът не е останал свободен за някакъв времеви период. Освен казаното до тук, коректно е да се отбележи, че постът се намира непосредствено срещу дежурната част и смяната на поста е видна и от там. По време на смяната си постовият е в отношение на подчинение на преките си началници и на оперативния дежурен. Не на последно място, разпоредбата на чл.226, ал. 1, т. 6 от ППЗМВР има предвид налагане на санкции за служители, които с поведението си на служебното място системно създават някаква опасност за установения ред  в МВР или с действията си по някакъв начин уронват престижа на институцията. С доверителя ми не можем да приемем такова целеустремено търсене на формални причини за наказване „на всяка цена”, възползвайки се от властовите възможности по отношение на административно наказващия орган. В подкрепа на казаното е факта, че за период от 14 години на същата служба на доверителя ми не са налагани никакви наказания, а едва ли през този период нито веднъж по лични причини не му се е наложило да напусне работа с час и половина по-рано. Към настоящия момент доверителят ми не можа да издържи психически на постоянния тормоз на началниците си и напусна системата на МВР.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: