ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 21.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и първи октомври                  две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1626 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ж.И.М., редовно уведомен, се представлява от адвокат Д., с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Р., с приложено по делото пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Щ.Д.Д., редовно уведомен, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ж.Д.М.-Ч., редовно уведомен, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Б.П., редовно уведомен, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.М.Г., редовно уведомен, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Д.Т., редовно уведомена, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.А.К., редовно призован, не се явява и представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „К.” ЕООД, редовно призована, не се представлява.

 

Не се явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.А.-Д., редовно уведомена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

НЕ Е ПОСТЪПИЛО  заключение от вещото лице А.-Д..

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№ 8955/21.10.2013година от вещото лице В.А.-Д., с искане за предоставяне на възможност да изготви заключението по допуснатата експертиза.

 

АДВОКАТ Д.: Да се уважи молбата и даде възможност да вещото лице да изготви експертизата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Да се възможност да бъде изготвено заключението по допуснатата експертиза.

 

АДВОКАТ Д. НА ВЪПРОС на СЪДА: Имотът на моя доверител не е в обхвата на заповедта, но тази заповед затваря единствената улица, която обслужва имота му.

 

Съдът с оглед изложените твърдения в жалбата и след като прецени, че процесната заповед е издадена  на основание чл.53 от ЗКИР намира настоящото производство за недопустимо по следните съображения:

Съгласно чл.54 измененията в Кадастралната карта по чл.53 се одобряват със Заповед на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър, като заповедта се съобщава на заинтересованите страни по реда на ГПК. Съгласно §1 т.13 от допълнителните разпоредби на ЗКИР, „заинтересовани лица по чл.54 ал.1” са собствениците и носителите на ограничени вещни права върху недвижими имоти, чиито права се засягат от изменението. В случая не е налице спор, че към момента на издаване на процесната заповед не е била одобрена Кадастралната карта на гр.Бургас, поради което с оглед § 4 от ПЗР на ЗКИР, Кадастралните планове и Кадастралните планове се поддържат от общинската администрация.

С процесната заповед е одобрено допълване на кадастралния план на Гробищен парк-гр.Бургас с нов имот пл. №21, с който имот не се засяга непосредствено имот собственост на жалбоподателя, поради което последния не е заинтересовано лице по смисъла на посочените по-горе разпоредби. С допълването макар и да се засяга улица, с която се осигурява достъп до имота на жалбоподателя, след като тази улица не е негова собственост, той не се явява заинтересовано лице в настоящото производство. Посоченото обстоятелство би могло да обоснове правния интерес за обжалване на заповед издадена по реда на чл.131 от ЗУТ, но не и настоящата заповед издадена по реда на ЗКИР. Ето защо след като с процесната заповед не се засягат пряко и непосредствено правата на жалбоподателя върху притежаваните от него имоти, той не е заинтересовано лице по смисъла на §1 т.13 по ДР на ЗКИР и подадената от него жалба следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Мотивиран от изложеното, Административен съд Бургас, Х състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Ж.И.М. *** срещу заповед № 2280/22.08.2008 година на Кмета на Община Бургас, с която е  одобрено допълването на кадастрален план на Гробищен парк-гр.Бургас с нов имот пл. № 21.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№1626/2012 година по описа на Административен съд - Бургас.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в седмодневен срок считано от днес за присъстващите страни, а за не присъстващите считано от уведомяването им.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: