ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2013, 08.07.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На осми юли                                              две хиляди и тринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1626 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 14:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ж.И.М., редовно уведомен, се представлява от адвокат Д., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Р., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Щ.Д.Д., редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ж.Д.М.-Ч., редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Б.П., редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.М.Г., редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Д.Т., редовно уведомена, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.А.К., редовно призован, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „К.” ЕООД, редовно призована, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

Явява се вещото лице В.Г..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА представеното в срока по чл.199 от ГПК за днешно съдебно заседание заключение на допуснатата по делото допълнителна съдебно-техническа експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Няма пречки за изслушване заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ пристъпва към разпит на вещото лице и снема самоличността му, както следва:

 

В.Б.Г. – 65 години, български гражданин, неосъждан, с висше техническо образование, без дела и родство със страните. Предупреден за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно и компетентно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: В заключението си сте отговорили, че не е налице одобрено ситуационно решение. Това ситуационно решение представлява частично застроително решение. За кои части се отнася то? Съдържа ли необходимите елементи съгласно действащата нормативна уредба и с него определя ли се улична и дворищна регулация в територията  на обхвата му?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Въз основа на материалите по административното дело, в т. ч. приложените материали – скици и многобройни протоколи с решения на общината, съм представил заключение, в което подробно съм посочил мотиви защо е възможно наличните документи да бъдат предпоставка за изготвяне на инвестиционен проект. Мисля, че това е достатъчно – наличните данни и аз ги посочвам. Те са изяснени не виждам какво искате?

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Не отговорихте на въпроса определя ли се с това частично разрешение уличната и дворищна регулация в обхвата на действието му?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Уличната и дворищната регулация ще бъде прецизирана точно в инвестиционен проект. Това са само предпоставки да се започне инвестиционен проект, а тези предпоставки са налице и аз ги посочвам кои са.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Аз говоря какво виждате в момента.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Виждал съм скица, на която на вътрешната обслужваща улица, която фактически е предвидена да се прави и тя е основна обслужваща на цялата зона, имаше точки от 1 до 13, на които положенията им бяха фиксиране. Като знаем тази улица ситуационно и височинно и долната ул. Транспортна, която е построена много отдавна, фактически за цялата площ, заключена между двете улици, може да се извърши вертикална планировка, т. е. височинно да се уточни, да се установи отделните обекти как ще бъдат разположени. Аз на тази база стъпих и затова излагам пред Вас моето заключение в този дух. Явно, че съм ги видял тези точки. Не знам в текст дали няма споменато някъде това, но знам, че го гледах.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Тези скици, които виждате, тази графична част на л. 44 от материалите по делото, не е тази, по която работихте, така ли да разбирам?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Като съм изготвял заключението разбира се, че съм имал предвид и скицата на л. 44, а именно застроителното решение, и за мен това е достатъчна предпоставка въз основа на законовия норматив, с изключение само на обяснителната записка, която повтарям, че в случая не  необходима.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Не е необходима, а в закона пише ли, че трябва да има такава?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Да, трябва да има, но тези предпоставки са достатъчни, апропо на този терен не е имало нищо. Той поначало е заснет теренът и се знае това, което е в сегашното положение. Остава само да се види къде точно ще минава – дали по-вляво или по-вдясно.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Това не трябва ли да стане с план за уличната регулация?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Уличната регулация ще се реши с инвестиционен проект, ще намери място там.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Вторият и третият ми въпроси бяха да покаже вещото лице къде е видяло точки от 1 до 13 и къде е налице геодезично заснемане. Налице ли е геодезично заснемане?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: Теренът е геодезически заснет. Това е градска територия. На този терен не  е имало нещо. Има го в кадастъра.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Но това геодезическо заснемане ли е, защото то трябва да съдържа определени реквизити и големи точности?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Г.: За конкретния случай не съм виждал, но знам, че има такова за целия район. Работил съм по други проекти и знам, че този терен е заснет.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Нямам други въпроси към вещото лице.

АДВОКАТ Д.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице Г. при възнаграждение в размер на 100 лева, платими, както следва: 50 лева от внесения от ответника предварителен депозит за изготвянето му и 50 лева, вносими от ответника по сметка на Административен съд Бургас в 7-дневен срок считано от днес, за което да се представи вносен документ по делото в същия срок.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Представям и моля да приемете като доказателство по делото цветно копие на графичната част на застроителното решение, което е представено в сканиран вид и се намира на л. 44 от материалите по делото.

Оспорвам представеното заключение в днешно съдебно заседание и ще Ви моля да допуснете и назначите повторна съдебно-техническа експертиза, тъй като считам, че представеното и разгледано в днешно съдебно заседание заключение е неточно и възниква съмнение за неговата правилност. Моля на основание чл. 201 ГП във връзка с 144 АПК да назначите повторна съдебно-техническа експертиза на поставения въпрос. Също ще помоля в случай, че допуснете такава, да бъде назначено вещо лице със специалност „Архитектура” с квалификация по възможност проектантска дейност, с пълна техническа правоспособност.

АДВОКАТ Д.: Аз се противопоставям на така направеното искане. Считам, че не бяха посочени достатъчно аргументи за така твърдяната неправилност.

Нямам други доказателствени искания.

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Считам, че достатъчно ясно в днешно съдебно заседание се установи, че заключението на вещото лице по поставения въпрос в т. 3 и т. 4 е неточно и се установи, че вещото лице не е работило по графичната част на частичното застроително решение, предмет на спора. Считам, че това е основание за допускане на повторна съдебно-техническа експертиза.

 

След като намери за основателно искането на ответника за допускане на съдебна експертиза по делото, която да отговори на поставения от юрисконсулт Р. въпрос в молбата й - л. 142 от материалите по делото, точка 2, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да отговори на така поставения въпрос след представяне на документ за внесен предварителен депозит за изготвянето и, в размер на 50 лева, вносими от ответника по сметка на Административен съд Бургас в 7-дневен срок, считано от днес, за което да се представи вносен документ по делото в същия срок.

Вещото лице ще бъде определено в закрито заседание от съда.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 21.10.2013 г. от 13:40 часа, за която дата и час страните – редовно уведомени от днешно съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                           СЪДИЯ: