ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2013, 29.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и девети април                       две хиляди и тринадесета година

В заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1626 по описа за 2012 година

 

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ж.И.М., редовно уведомен, се представлява от адвокат Д., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Р., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Щ.Д.Д., редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ж.Д.М.-Ч., редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Б.П., редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Д.М.Г., редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.Д.Т., редовно уведомен, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.А.К., редовно призован, не се явява и представлява в днешно съдебно заседание.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „К.” ЕООД, редовно призована, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

Явява се вещото лице С.Н.Б..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ докладва представеното в срока по чл.199 от ГПК за днешно съдебно заседание заключение на допуснатата по делото съдебно-техническа експертиза.

 

СТРАНИТЕ – Няма пречки за изслушване заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ пристъпва към разпит на вещото лице и снема самоличността му, както следва:

 

С.Н.Б. години, български гражданин, неосъждан, със средно-техническо образование, без родство и дела със страните.

Предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК. Обещава да даде безпристрастно и компетентно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. - Представил съм писмено заключение със скица, което поддържам.

 

ВЪПРОС ОТ АДВОКАТ Д. – В заключителната част на стр.2 по т.2 от заключението, абзац последен, сте заявили, че терена върху, който е попълнен имот, с планоснимачен номер 21 е отреден за складово-обслужващи дейности и за изолационен пояс.  Какво имате предвид в този изолационен пояс?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Застроително решение одобрено със заповед № 504 от 1999 година, е записано, че терена е предвиден за складово-обслужващи дейности и за изолационен пояс. В самата преписка така е записано. Смятам, че това е терена между улицата  на жилищният комплекс и оградата на гробищния парк е предвиден за такава изолационна зона - зеленина. Този терен е предвиден за такъв изолационен пояс и за складово-обслужващи дейности. Поне така е изписан върху застроителното решение, одобрено  99 година.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ Д. – На стр. 3 в отговора на въпрос 4, сте записали, че не е изработван помощен план при попълването на кадастралния план с ПИ пл. № 21. Има ли изработвана скица от лицензиран геодезист със съответния акт към нея или местонахождението на имота е определено по някакъв друг начин и какъв е този начин ако е така?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – В интерес на истината, в общината не ми показаха оригиналната преписка за допълването на този имот № 21. Със служителите, с които разговарях в общината помощен план не е изработван, а са ползвали скицата на вещото лице, по гражданското делото. Там вещото лице определя къде се намира тази част от бившия имот, която може да се възстанови и на базата на тази скица е допълнен кадастралния план с имот № 21.

 

ВЪПРОС НА АДВОКАТ Д. – Казвате, че не сте видели оригинална преписка. Каква преписка изследвахте?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Оригинална преписка не ми показаха. Търсиха, но не можаха да я намерят. Ползвал съм това, кое е приложено към делото. В териториална дирекция „Изгрев” в ж.к. „Зорница”, там съм проверявал, и там имат само препис от заповедта и препис от скицата към допълването на този имот. Самата преписка се съхранява в централната Община, но там не можаха да я намерят. Говоря за преписката за допълването на кадастралната карта с имот № 21. Там ми представиха Преписката по одобряване на частичното застроително  решение.

 

АДВОКАТ Д. – Нямам други въпроси.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Във връзка с отговора на въпрос 4, на стр. 3 от заключението, необходимо ли е за допълване на имот от Кадастралния план да има изработен помощен план?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Според мен трябва да се ползва. В случая са ползвали скицата на вещото лице, където е определено местоположението на имота. Помощния план се използва, за да се намери местоположението на имота, който ще се възстановява. Ползват се стари планове и актуалния план. Двата плана се съвместяват и се определя къде точно е разположението на имота, къде точно бил.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Имота е възстановен с решението на съда, вещото лице показва целият имот. След като е възстановен имота за нанасянето на новия имот необходимо ли е да се прави помощен план?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – В случая не би следвало да се прави помощен план, тъй като по скицата на вещото лице се установява местонахождението на имота по картата, по който се възстановява.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Р. – На стр.3, във връзка с отговора на въпрос 3 – последното изречение - Предвидената от него обслужваща улицата, обслужва освен имоти 1, 9 и 10,  и  имоти 4, 5, 6, 7 и 8. В които документи видяхте, че обжалваната заповед касае тези имоти 4, 5, 6, 7 и 8 ?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Това съм го установил от скицата към това частично застроително решение. В скицата, която е към него, е изчертан този обслужващ път, който съм посочил в моята скица, като част от него. Тази скица се намира на л.44 от материалите по делото.

Съгласно тази скица, графичната част на тази част има изчертан един път, който обслужва освен тези имоти, които са одобрени с това частично застроително решение, и другите имоти които съм цитирал, тъй като тя продължава на запад и пресича този имот, който е възстановения.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Касае ли тази разработка други имоти, освен посочените в текстовата част на скицата, такива под номер 1, 9 и 10.  Видяхте ли други документи, освен тази скица находяща се на л.44 от делото, относно имоти с номера 4, 5, 6, 7 и 8?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Не.  Не съм видял други документи освен тази скица. Нищо друго не съм видял.

От последната част на записването върху нея съм приел, че касае и тези имоти от графичната част. Но в заповедта не фигурират тези имоти с номера 4, 5, 6, 7 и 8.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Р. – На стр. 3, в отговора на въпрос № 1 зададен от мен – Вие сте посочили, че липсват осови линии, осови точки, радиуси на криви и т.н. При това положение отговарят ли на техническите изисквания за обем и съдържание на план за улична регулация, след като липсват тези елементи?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Аз не мога да преценя. Няма ги тези елементи, които съм ги описал. Няма осови линии и няма осови точки, няма котировки на улиците, като ширина, като габарити. Няма ги кривите, радиус на кривите, начало, среда и край. Тези елементи ги няма. Според мен е правен въпрос и аз не бих могъл да отговоря.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Р. – На стр. 3 в отговора на въпрос 2 - Вие сте посочили, че не можете да отговорите, но преди това сте посочили, че тези трасировъчни елементи следва да се отчитат графично от проекта, допустимо ли е?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – След като ги няма посочени в проекта, няма как да стане освен да се отчетат графично от самият проект с мащабна линийка. Колко ще бъде точността, зависи как е изчертан самият проект, и колко точно е изчертан, за да могат да се отчетат точно, тези елементи които липсват. В случая проекта е в мащаб 1 : 1000, където един милиметър от плана съответства на един метър от терена. В този случай ако не е изчертан точно, ще се допусне грешка.

 

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Какво означава графично отчитане?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Графично отчитане е измерване с мащабна линия, в зависимост от мащаба на самият проект. В случая мащаба е 1 : 1000. Като липсва някои от елементите, с мащабна линия се определят параметрите, като в случая за един милиметър съответства на един метър.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Нямам въпроси към вещото лицето.

 

АДВОКАТ Д. – Уточняващ въпрос – Заявихте, че в случая няма нужда от помощен план, тъй като местонахождението на имота е изяснено от вещото лице по делото за признаване на собствеността и отразено в скица. Предвид това, че имотът попада в урбанизирана територия, по какъв начин в процедурата е установено какви площи са свободни за възстановяване. В тази скица, която сте гледали в Териториалната дирекция, имали такава информация?

 

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ Б. – Това, което съм видял в териториалната дирекция е скица за допълване на имота с № 21 върху кадастралния план. Но по делото има приложена скица на вещо лице, което установява, че в бившия имот пл. № 1855 от Кадастралния план от 46-47 година, каква част, може да се възстанови, като той е направил това съвместяване от бившия план от 46-47 година към кадастралния план, и от това се установява къде от бившият имот има свободна част, която може да се възстанови. В тази скица е отбелязано с жълто.

 

АДВОКАТ Д. – Няма други въпроси.

 

         СЪДЪТ по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице С.Б. по допуснатата по делото съдебно-техническа експертиза, при възнаграждение в размер на 300 лева, платими както следва: 200 лева, платими от внесения от жалбоподателя предварителен депозит за изготвянето й и 50 лева платими от внесения от ответника предварителен депозит за изготвянето й, а разликата от 50 лева платими както следва: по 25 лева от жалбоподателя и ответника, в 10-дневен срок, считано от днес, по сметката на Административен съд – Бургас, за което да се представят вносните документи по делото в същия срок.

 

АДВОКАТ Д. – Нямам доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р. – Във връзка с това, че вещото лице не е отворило на въпрос 2 от страна на Община Бургас, на основание чл.144 АПК, във връзка с чл. 241 от ГПК, тъй като считам, че заключението не е достатъчно пълно, ще помоля да бъде допусната съдебно-техническа експертиза, по която вещото лице да бъде пътен инженер, за да може да отговори на поставения от нас въпрос № 2.

 

Съдът, като намери за основателно доказателственото искане на процесуалния представител на ответника,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДОПУСКА извършването на допълнителна съдебно-техническа експертиза по делото, вещото лице по която да отговори на поставения от юрисконсулт Р. въпрос № 2, на който вещото лице С.Б. не е могъл да отговори, поради липса на специални знания. Определя предварителен депозит за изготвянето й в размер на 50 лева, платими от ответника по сметката на Административен съд – Бургас в 10-дневен срок, считано от днес, за което да се представи по делото в същия срок вносния документ.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ ще бъде определено от съда в закрито заседание.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА следващо съдебно заседание за  08.07.2013 г. от 13:50 часа, за която дата и час, страните са редовно уведомени от днешно съдебно заседание.

 

Вещото лице да се уведоми за изготвяне на заключението по допуснатата допълнителна съдебно-техническа експертиза и призове за насроченото съдебно заседание, след представяне по делото на документ от ответника за внесен предварителен депозит за изготвянето й.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: