ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 19.09                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на деветнадесети септември                        две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1625 по описа за 2018 година.                 

 

       На именното повикване в 14:44 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ  Община Нова Загора, редовно призован, представител не се явява.

 

ОТВЕТНИКЪТ заместник- министър и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „региони в растеж“ 2012-2020, редовно призован, се представлява от адвокат М., с пълномощно от днес.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпило становище вх.№10388/18.09.2018г. от  Община Нова Загора, в която се изразява становище да се даде ход в отсъствие на техен представител, поддържа се жалбата, заявява се че няма да сочат други доказателства и се изразява становище по същество на спора.

 

АДВОКАТ М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                               О П Р Е Д Е Л И:

 

  ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на  Община Нова Загора против решение № РД-02-36-606/06.06.2018 г. заместник- министър и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „региони в растеж“ 2012-2020,  с което е приключен сигнал за нередност 278 от Регистъра на сигнали и нередности в Главна дирекция „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие“ във връзка с установени нарушения при възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет „Основен ремонт на училищна база ПГСС, гр.Нова Загора“ и на Община Нова Загора е наложена финансова корекция в размер на 10% от стойността на допустимите разходи по договор BG16RFOP001-3.002-0010-С01-S-05 от 10.07.2017 г., сключен между община  Нова Загора и СК“Билдинг“АД – 110 441,36лв. с вкл. ДДС.

 

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по обжалвания административен акт.

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателите, че тяхна е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпят благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от тях  незаконосъобразност на издадения административен акт.

 

АДВОКАТ М.: оспорвам жалбата. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателства.. Представям списък на разноските ведно с анекс към договор, фактура и извлечение от банкова сметка. ***, че договорът е рамков, а с анекса правим уточнения във връзка всяко едно дело. Няма да соча други доказателства

 

По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените  административната преписка писмени доказателства и тези представени в днешното съдебно заседание.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

 ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ М.: Оспорвам жалбата и моля да я отхвърлите като неоснователна. Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки по същество на спора. Моля да ми присъдите разноските по делото.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на жалбоподателя за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в14.47 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: