ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 07.11.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седми ноември                                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1625 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 11:28 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Марс“ ЕООД, редовно призован, се явява адвокат Я., с пълномощно по делото /л.10/.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт М., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛИ е молба вх.№10505/05.010.2017г. от ответника, с приложени към нея доказателства под опис/л.170 до л345 от делото/.

 

НЕ Е ПОСТЪПИЛО заключение от вещото лице по допусната съдебна експертиза.

 

АДВОКАТ Я.: Предал съм на вещото лице необходимите за изготвянето на заключението доказателства, но тъй като папката е много обемна, има няколко ревизии и няколко АУЗД и съдебни решения, вещото лице трябва да проследи хронологията на цялото производство, как е инициирана ревизията, която обжалваме, от кой, какво е извършено, поради което моля да му предоставите възможност да се запознае с всички доказателства и изготви заключението си. Да се приемат докладваните в днешното съдебно заседание доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се приемат, така представените доказателства и да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението си.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не съм представила писмено заключение, тъй като времето не ми стигна и моля да определите нов срок за неговото представяне.

 

АДВОКАТ Я.: Моля в днешното съдебно заседание да бъде разпитан единия от допуснатите ни двама свидетели, а другия в следващото съдебно заседание, тъй като е възпрепятстван днес да се яви.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Не възразявам да се разпита днес единия свидетел, а другия в следващото заседание.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с писмо вх.№10505/05.010.2017г. доказателства под опис.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване на единия от допуснатите двама свидетели в днешното съдебно заседание, поради което пристъпва към разпит на свидетеля, който беше въведен в съдебната зала.

СНЕМА самоличността на свидетеля, както следва:

 

И.К.Ц. - г., български гражданин, семеен, неосъждан, без дела и родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.290 от НК за лъжесвидетелстване. ОБЕЩАВА да говорят истината.

 

АДВОКАТ Я.: Г-н Цонков, Вие знаете ли къде се намира въпросния обект по който в настоящото дело водим спор с община Бургас?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Да, знам го. Това е до „Мосю Бриколаж“, но не знам коя е точно улицата, но е между кв.Меден рудник и кв.Комлука. Не знам точно как се води квартала.

 

АДВОКАТ Я.: Колко пъти сте ходили на този парцел и какво сте видели и възприел? Кога сте ходили там? Има ли сгради в имота и какво представляват те?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Имотът съм го виждал само отвън и представлява една телена ограда и сгради. Сгради около 10м. Не мога да кажа точно колко сгради има, но има една дълга сграда в средата на парцела. Тази сграда на външен вид е по-голяма барака. Не мога да кажа дали има прозорци или не. Ходил съм 2011г., 2012г. и 2013г. в имота. Ходил съм доста пъти - около 20 пъти. Сградата беше затворена и вътре в двора имаше кучета, даже и пазач не съм виждал.

 

АДВОКАТ Я.: Какви бяха вашите намерения за имота?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Занимавах се със строителство и исках да съхранявам скелета в имота и тогава исках да го купя.

 

АДВОКАТ Я.: Да, сте работили, купували камъни от имот съседен на процесния имот ?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: В съседния имот имаше фирма, която продаваше камъни. Близо беше до процесния имот, не мога да кажа дали е точно съседен на границата. Купувал съм от там камъни, през този период.

 

АДВОКАТ Я.: С какво впечатление останахте за имота, обслужваше ли се, имаше ли вътре хора?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Не съм виждал вътре хора, тогава не работеше и може би за това се продаваше.

 

АДВОКАТ Я.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: В тези въпросни халета или бараки, имате ли представа какво евентуално имаше в тях, какво се съхравяше в тях или бяха празни?

 

СВИДЕТЕЛЯТ: Не мога да кажа, нямам представа, тъй като само отвън съм ги виждал и не знам дали е имало нещо вътре.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други въпроси към свидетеля.

 

Съдът ОСВОБОЖДАВА свидетеля и той напусна съдебната зала.

 

АДВОКАТ Я.: Поддържаме искането за разпит на другия свидетел в следващото съдебно заседание и изготвянето на експертизата. Нямаме други доказателствени искания към момента.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други доказателства към момента.

 

АДВОКАТ Я.: Моля да се изиска справка от фирма „Титан“ за 2011г., 2012г., 2013г., дали техен автомобил и водач е идвал да извършва сметосъбиране, сметоизвозване от имота. Да се приложат маршрутна карта или лист, от който да е видно дали този имот е бил обслужван.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Служебно ми е известно, че се обслужва този имот, но по-скоро за обективния изход на делото, да бъде задължена фирма „Титан“ да посочи колко често обслужва съда за отпадъци, има ли съд близо до имота?.

 

Съдът, след като съобрази, че от процесуалния представител на жалбоподателя се прави искане да се задължи трето неучастващо по делото лице, да представят документи намиращи се у него, счита, че по това доказателствено искане следва да се произнесе след представяне на нарочна молба по чл.192 от ГПК.

 

АДВОКАТ Я.: Ще представя такава молба. Нямам други доказателствени искания към момента.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други доказателствени искания към момента.

 

Съдът, с оглед становището на страни и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.01.2018г. от 11.00ч., за която дата и час страните и вещото лице, уведомени от днес

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: