ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 19.09.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД        Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На деветнадесети септември                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й. Б.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1625 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:33 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Марс“ ЕООД, редовно призован, се явява адвокат Я., с пълномощно по делото /л.10/.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Бургас, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ Я.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

АДВОКАТ Я.: Моля да имате предвид, че не жалим ревизионния акт в частта в която са определени задължения за данък недвижими имоти, като жалим всички останали.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА ДЕЛОТО:

 

Производството е образувано по жалба на „Марс“ЕООД против ревизионен акт №22/22.02.2017г. издаден от началник отдел „Контрол и принудително събиране“ и главен експерт в Дирекция“Местни приходи от данъци, такси и реклама“ при община Бургас, в частта в която на дружеството са определени задължения за такса за битови отпадъци за периода 2011г. и 2015г.. Ревизионният акт, съгласно изявлението на  процесуалния представител на жалбоподателя, не се обжалва в частта, в която са установени задължения на дружеството за данък недвижими имоти, за посочените периоди.

 

 

АДВОКАТ Я.: Поддържаме жалбата си. Да се приемат представените по делото доказателства. Моля да допуснете съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която да установи за процесните периоди какви суми са внасяни, как са разпределени сумите по задължението, кои суми са разпределени за лихва и кои за главница?. Вещото лице да изследва и какви актове са издавани от началото на 2011г. до сегашния момент, в които на дружеството са установени задължения за ТБО за процесния недвижим имот. Моля, да ни допуснете трима свидетели, с чиито свидетелски показания ще установим, че имотът от 2011г. до 2013 г., включително не се е ползвал и дружеството не си е служило с него за производствени и търговски нужди и дейности.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка писмени доказателства.

 

Съдът констатира, че представения ревизионен доклад не е пълен, поради което ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-двевен срок от уведомяването, да представи заверено копие от ревизионен доклад № 22/10.01.2017г.

 

ДОПУСКА съдебно-икономическа експертиза вещото лице по която да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси в днешното съдебно заседание.

 

ОПРЕДЕЛЯ депозит по допуснатата експертиза в размер на  300 лева, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото и съответния платежен документ.

 

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допуснатата експертиза С. А., която да бъде уведомена след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

ДОПУСКА при условията на довеждане на жалбоподателя двама свидетели, за установяване на посочените от него обстоятелства. Съдът счита, че не е необходимо да бъде допуснат трети свидетел, доколкото със свидетелските показания ще се установяват едни и същи обстоятелства.

 

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, включително негова е доказателствената тежест да докаже, предоставяне на услугите за които се събира ТБО, както и че имотът собственост на жалбоподателя попада в район, в който са предоставени тези услуги.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателя, че негова е доказателствената тежест за установяване на фактите и обстоятелствата от които черпи благоприятни правни последици, както и твърдяната от него незаконосъобразност на обжалвания ревизионен акт.

 

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

АДВОКАТ Я.: Нямаме други доказателства към момента.

 

Съдът предвид липсата на други доказателствени искания в днешното съдебно заседание и необходимостта от събиране на допълнителни доказателства ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 07.11.2017г. от 11.20ч., за която дата и час страните са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Да се ИЗПРАТИ копие от протокола на ответника за изпълнение на указанията на съда.

 

Да се УВЕДОМИ вещото лице, след представяне на доказателства за внесения депозит.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.49 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: