ПРОТОКОЛ

       

година 2009, 04.03.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ­­­        ХІІ административен  състав       

 

На четвърти март                                                   две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ю.Р.

                                                   

                                                     

секретар: Й.Б.    

прокурор: С.Х.

сложи за разглеждане докладваното от съдия Р.

административно  дело номер 1624 по описа за    2007 година.                                                         

          На именното повикване в  13.50   часа се явиха:

         

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЗПК „Агроспециалист 14”-гр. Бургас, в ликвидация, редовно призован, представлява се от председателя на ликвидационната комисия В.С.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Д”ОУИ”- гр. Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Ж., с пълномощно по делото.

 

За Бургаска окръжна прокуратура се явява прокурор С.Х.

 

Явява се вещото лице С.А..

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е в срок заключение от вещото лице по допуснатата експертиза.

         

СТРАНИТЕ:  Да се изслуша заключението на вещото лице.

          

Съдът ДОПУСКА до разпит вещото лице.

 

СНЕМА самоличността вещото лице, както следва:

          

С.В.А. 45 г.

българка, българска гражданка, неосъждана, семейна, без родство със страните, предупредена за отговорността по чл. 291 от НК.

 

ОБЕЩА да даде заключение по съвест и разбиране.

           

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ С.: Имам два въпроса към вещото лице.

Първият е след проверка на данъчните декларации, може ли вещото лице да отговори имали жалбоподателят има задължения за ДДС за всеки един от ревизираните периоди. Вторият въпрос е защо не се направили от ревизорите насрещна проверка на фирмите доставчици на жалбоподателя,   тъй като давностният период е пет години.

 

         ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: На място при нито един от доствачиците не съм ходила. Осъществила съм контакт с някои от тях. Свързах се с оператора „Мобиком”, тъй като в дневника за покупки и продажби са описани фактури за телефонни разговори. При контакта си по телефона с „Мобиком” ми казаха, че не пазят процесните фактури. При тях не се пазели данни за период по-дълъг от три години. Разговорях и със сътрудник от отдел маркетинг на „М –Тел”, от централата в гр. София, чиито фактури също присъстват в дневника за покупки и продажби. Разговарях със сътрудника доколкото всъщност исках да получа информация дали ако се снабдя със съдебно удостоверение, бих могла да получа информация за процесните фактури. Оттам ми отговориха, че за такъв стар период не мога да получа данни и няма да ми дадат такава информация. С оглед на тези разговори и усилия от моя страна за този период от време да се снабдя с информация, отговорът на въпроса е, че е изтекъл срокът за съхраняване на счетоводните документи и с оглед на това  няма как да бъде установено дали има издадени първични счетоводни документи. Жалбоподателят дори да разполага с фактурите, които в настоящия случай не са налице, начисляването на ДДС няма как да се установи, освен от счетоводството на дружествата-доставчици, тъй като  тази информация не се декларира в НАП. Не мога да отговаря на въпроса защо не е извършена насрещна проверка на доставчиците от органите по приходите.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: За фактурите, по които е отказан данъчен кредит на жалбоподателя, същият  разполага ли с оригиналните такива?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Жалбоподателят не разполага със счетоводни документи, като това съм посочила в т. 1 от заключението си, че жалбоподателят не разполага с първични счетоводни документи. Като съм посочила в заключението си, че е изтекла давността, съм имала предвид, че е изтекъл срокът по Закона за счетоводството за съхраняване на счетоводни документи, каквито са процесните фактури, те са първични счетоводни документи. Съдейки  периода, който е 2002 година, срокът за съхранение е изтекъл.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

         Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице, на което определя възнаграждение в размер на  200 лева, платими от внесения депозит.

        

СТРАНИТЕ: Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА представените по опис доказателства от ответника с молба вх. № 459 от 21.01.2009 година.

 

          Съдът намира делото за изяснено от фактическа страна, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ С.: Да се отмени обжалвания ревизионен акт, като се уважи жалбата ни.

          Претендирам  да се осъди ответника да заплати направените от жалбоподателя разноски по делото.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и да потвърдите обжалвания ревизионен акт като законосъобразен и правилен. В хода на съдебното производство се доказа, че жалбоподателят  не разполага с оригиналните данъчни фактури, което на съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗДДС е основание за отказ за приспадане на данъчен кредит.  Моля да не вземате предвид изложените правни изводи в изслушаната експертиза по т. 4 относно изтеклият срок за съхраняване на счетоводните документи. Същият не е  изтекъл съгласно чл. 42 от Закона за счетоводството, като съответните лица следва да притежават, както счетоводни регистри, от които да е видно, че е начислен данък, така и  първичните счетоводни документи, които подлежат на данъчен контрол.

Моля да бъде присъдено в полза на Д „ОУИ”- гр. Бургас юрисконсултско възнаграждение в размер на  773 лева.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Считам жалбата за неоснователна и  като такава не следва да бъде  уважена. В хода на настоящото производство се установи безспорно, че дружеството-жалбоподател не разполага с  необходимите счетоводни документи, което обосновава от своя страна извода на органа на приходите да откаже правото на  приспадане на данъчен кредит. Също така от приетата съдебно-счетоводна експертиза бе установено, че преките доставчици на жалбоподателя не са били установени, т. е. открити, като от проверката при тях не са събрани писмени доказателства, от които по безспорен начин да се установява реално установени сделки между тях и жалбоподателя. Това от своя страна подкрепя извода, че липсват надлежни писмени доказателства за реално осъществени сделки. В този смисъл намирам обжалвания ревизионен акт за правилен и законосъобразен, а така също и за правилно и законосъобразно и потвърждаващото го решение на директора на Д „ОУИ” – гр. Бургас. В тази връзка моля за решение в този смисъл.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: