ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.09.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На седемнадесети септември                   две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 1623 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:17 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Д.П., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ при НОИ, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Д., надлежно упълномощена с приложено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на М.Д.П. против разпореждане №4506-40-1505/12.06.2018 г. на Директора на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ при НОИ, с което е отказано изплащане на гарантирано вземане на жалбоподателя.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана.

Да се приключи събирането на доказателства. Представили сме пълната административна преписка.

 

СЪДЪТ по доказателствата, като намери, че следва да приеме като такива представените от ответника като административна преписка по издаване на оспорената заповед писмени доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорената заповед, съгласно опис, съдържащ се на л. 5 от материалите по делото и съгласно опис, съдържащ се на л. 47 от материалите по делото.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаема госпожо административен съдия, моля да оставите без уважение жалбата и да потвърдите обжалваното разпореждане на Директора на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ при НОИ като правилно и законосъобразно постановено.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:19 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: