ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 28.10.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и осми октомври                      две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1623 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА К.А.И., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от съпруга си С.И. И. с представено пълномощно, находящо се на лист 76 от делото, изготвено по реда на чл.32, т.2 от ГПК.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Главен разследващ полицай в отдел „Досъдебно производство” при ОД на МВР – главен инспектор СОНЯ НИКОЛОВА, редовно уведомена, се явява лично.

        

За ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА – пълномощникът С.И.: Нямам възражения по хода на делото. 

ОТВЕТНИКЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         За ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА – пълномощникът С.И.: Поддържам жалбата. Нямам доказателствени искания.

Делото следва да се реши с оглед на това, което е представено по административната преписка.

ОТВЕТНИКЪТ: Нямам доказателствени искания. Жалбата считам за неоснователна и моля съдът да я отхвърли като такава.

Преписката е представена в цялост. С оглед на нея следва да се реши правният спор.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена в връзка с издаването на обжалваната заповед.

 

Като съобрази изявленията на страните, че други доказателства по делото няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество.

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА – пълномощникът С.И.: Моля да уважите жалбата, тъй като считам, че заповедта противоречи на материалния закон и е издадена в нарушение на процесуалните правила.

Освен изложеното в жалбата, искам да обърна внимание на следното:

Според заповедта жалбоподателката е нарушила свое задължение, което й е вменено с длъжностна характеристика, а именно: да разследва, да предотвратява престъпления. Конкретно се сочи, че след като е излязла от кабинета си, за да извърши процесуално-следствени действия, именно да извика свидетели, които да удостоверят отказа на обвиняемия да подпише протокола, не е уведомила за това, че извън кабинета не е имало полицаи, които да осъществяват охранителни функции. Следва да се има обаче предвид, че всички задължения, които са вменени на разследващите полицаи, следва да бъдат на основание и в изпълнение на ЗМВР. В чл.54, ал.2 от ЗМВР изрично се забранява възлагането на каквито и да е други дейности на разследващите полицаи, освен тези по разследването, включително и като охранителни и контролни такива.

Заповедта не е мотивирана, тъй като тя следва конкретно, изрично и ясно обосновано да посочи откъде произтичат служебните задължения на нарушителя. Налице е едно общо декларативно изявление на наказващия орган.

Също така няма причинна връзка между твърдяното нарушение и сочените вредни последици. Видно от материалите от дисциплинарната проверка, към момента, в който жалбоподателката е излязла от кабинета, задържаното лице е предприело действия за бягство. Бил е веднага забелязан от други полицаи и веднага са предприети мерки за задържането му.

Моля да вземете предвид аргументите, които са изложени в жалбата и въз основа на тях да отмените оспорваната заповед.

ОТВЕТНИКЪТ: Считам, че заповедта е в съответствие с материалния закон и административнопроизводствените правила, а жалбата е неоснователна и моля съдът да я отхвърли.

Излагам доводите си в писмено становище, което представям с копие за жалбоподателката.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.25 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                  СЪДИЯ: