ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 12.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На дванадесети ноември                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1622 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕТ „Корифена – И.К.”,  редовно призован, явява се адвокат К., редовно упълномощен.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие”,  редовно призован, не се явява, не изпраща представител.

 

АДВОКАТ К.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ К.: Поддържаме жабата.

Няма да сочим други доказателства.

 

СЪДЪТ намира, че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и предвид липсата на други доказателствени искания да приключи съдебното дирене и даде  ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

АДВОКАТ К.: Госпожо Председател, заповедта, с която е постановен пълен отказ от финансиране от Държавен Фонд „Земеделие”, въпреки нейна мащабност, считаме за абсолютно неправилен и незаконосъобразен административен акт. Мотивите на фонда, че жалбоподателката е артист и като такава не би могла да осъществява такава дейност, са несъстоятелни и незаконосъобразни. На второ място, доводът, че селскостопанската продукция е продадена на бащата, е още по-несъстоятелен и противоречи на изричните отговори на Европейския съд по Регламент 65/2011 във връзка с конкретни преюдициални запитвания. Изтъкнатите в административния акт съмнения на административния орган не могат да бъдат правно основание за отказ. Явно визираният аргумент – отказваме, защото жена под 40 години не би могла да има приоритет, няма да коментираме. Моментът кога е придобит имотът, върху който жалбоподателката ще осъществява инвестицията, никога не е бил залаган в нормативния акт като критерий да мотивира административния орган да вземе решение. И последният ни аргумент е изричният запис в административния акт, а именно, който е фрапиращ – „личните връзки между физическото лице – собственик на упълномощителя и упълномощеното лице навеждат на извода, че реалният кандидат по мярка 311 е вероятно самото упълномощено лице”, създава впечатление, че едва ли не нарочно са търсени мотиви и то несъстоятелни за отказ от финансиране. Освен това, не можем да приемем, че е нормално отказът от финансиране с изключително тежки за жалбоподателя финансови последици да бъде мотивиран чрез вероятности, предположения и подозрения, още повече, че в противния случай са посочени от нас отговори на Европейския съд по преюдициални запитвания.

Моля да отмените Заповед № 03-РД/1068 от 12.06.2014 г. на Изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие”, с която е постановен пълен отказ от финансиране.

Моля да ни присъдите разноски.

Ще представя писмени бележки в определен от Вас срок.

 

СЪДЪТ ПРЕДОСТАВЯ на страните 14-дневен срок от днес за представяне в писмен вид на допълнителни аргументи в подкрепа на застъпената от тях позиция по спора и обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:37 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: