Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  1692                           от 10.10.2018 г.                              град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – Бургас, петнадесети състав, на двадесет и седми септември две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Лилия Александрова

 Членове: 1. Станимир Христов

                   2. Диана Ганева

 

при секретаря М.В.и прокурор Христо Колев като разгледа докладваното от съдия Ганева касационно наказателно административен характер дело номер 1621 по описа за 2018 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 ЗАНН, във връзка с чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД, ЕИК 201889501, със седалище и адрес на управление: гр.Пещера, ул.“Освобождение“ №3, представлявано от управителя С.А., против решение №365/23.03.2018г. на Районен съд Бургас, постановено по НАХД №6108/17г. по описа на съда. С оспорения съдебен акт е потвърдено Наказателно постановление № НП-27-173-4/15.11.2017г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит” - гр. София, с което на МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД, е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева за допуснато нарушение на чл. 31, ал. 2 от Наредбата за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ, във вр. с чл. 81, ал. 3 от Закона за здравето.

В съдебно заседание касаторът МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД,  чрез представител по пълномощие, поддържа жалбата и пледира за отмяна на първоинстанционния съдебен акт и отмяна на наказателното постановление. При условията на евентуалност пледира за намаляне размера на наложената санкция.

Ответникът – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит” - гр. София, редовно уведомен, не изпраща представител, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователност на оспорването.

След като прецени твърденията на страните и събраните доказателства, Административен съд Бургас намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата е частично основателна.

Производството пред Районен съд Бургас е образувано по жалба на МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД, ЕИК 201889501, със седалище и адрес на управление: гр.Пещера, ул.“Освобождение“ №3, представлявано от управителя С.А., против наказателно постановление № НП-27-173-4/15.11.17г., с което на МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД, за нарушение на чл. 31, ал. 2 от Наредбата за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ, във вр. с чл. 81, ал. 3 от Закона за здравето  и на основание чл. .229, ал.3 от Закона за здравето, вр. чл.235 от Закона за здравето, на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева.

За да потвърди обжалваното НП, районният съд е приел, че при съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да доведат до отмяна на наказателното постановление. В решението се посочва, че актосъставителят и административнонаказващият орган са спазили разпоредбите на ЗАНН. Съдът е намерил за доказано административното нарушение, вменено на дружеството, поради което правилно е била ангажирана неговата административнонаказателна отговорност. Обективирал е и извод за неприложимост на института на „маловажния случай” на админстративно нарушение, поради което е потвърдил изцяло наказателното постановление.

Решението на Районен съд Бургас е частично неправилно относно потвърденото наказателно постановление, в частта касаеща размера на наложената  имуществена санкция, като съображенията за това са следните:

Настоящият съдебен състав напълно споделя установената от районния съд фактическа обстановка, както и направените въз основа на нея правни изводи. По категоричен начин е установено описаното в АУАН и в НП нарушение, засягащо съответните разпоредби от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ и Закона за здравето. В тази насока районният съд е изложил надлежно аргументирани мотиви, които се споделят и от настоящата инстанция. Приобщените писмени и гласни доказателства сочат по непротиворечив начин, че дружеството е реализирало вмененото му нарушение, за което му наложена и съответната имуществена санкция, съобразени с тежестта на нарушенията. Споделя се и извода на РС за неприложимост на института на „маловажния случай” на административно нарушение спрямо описаното в АУАН и в НП нарушение. „Маловажността” представлява изключение от общото правило на наказуемост на въздигнатите в административни нарушения деяния, обусловено от наличие на определени обстоятелства, разкриващи по-ниска обществена опасност на нарушението от тази на обичайните нарушения от този вид. В настоящия казус нарушението не се отличава с по-ниска обществена опасност от обичайните административни нарушения от същия вид. В тази връзка районният съд е изложил аргументи, които напълно се споделят от касационната инстанция, поради което не следва да се преповтарят. Нарушението несъмнено засягат особено съществени обществени нарушения, което обстоятелство правилно е съобразено от районния съд при постановяване на съдебния акт.

Независимо от горните мотиви, настоящият касационен състав приема, че са налице основания за отмяна на първоинстанционното решение, в частта с която е потвърдено оспореното наказателно постановление, а именно в частта му касаеща определения размер на наложената имуществена санкция. Мотивите в подкрепа на този извод са следните:

Съгласно чл. 229, ал.1 от ЗЗ, който наруши разпоредбите на този закон или нормативните актове по прилагането му извън случаите по чл. 209 - 228в, се наказва с глоба от 100 до 600 лв., а при повторно извършване на същото нарушение - от 500 до 3000 лв.

(3) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице, се налага имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение - от 2000 до 5000 лв.

В чл.27, ал.2 от ЗАНН е предвидено, че при определяне на наказанието се вземат предвид тежестта на извършеното, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства. Настоящият състав счита определеният размер на наложеното на жалбоподателя наказание за необоснован, с оглед факта, че за дружеството това е първо такова нарушение и липсват  посочени в наказателното постановление отегчаващи обстоятелства, които да обуславят налагане на наказание в така определения размер. Съдът намира, че в случая санкция в размер на минимума, предвиден в закона, а именно  500 лв., е достатъчна за постигане целите на наказанието,  за поправяне и превъзпитаване на нарушителя.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК, във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение №365/23.03.2018 г., постановено по НАХД №6108/2017 г. по описа на Районен съд Бургас, В ЧАСТТА, с която е потвърдено Наказателно постановление № НП-27-173-4/15.11.2017г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит”-гр. София, с което на МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД, ЕИК 201889501, със седалище и адрес на управление: гр.Пещера, ул.“Освобождение“ №3, представлявано от управителя С.А., е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева, на основание чл.229, ал.3 от Закона за здравето, вр. чл.235 от Закона за здравето.

И вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № НП-27-173-4/15.11.2017г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински одит” - гр. София, с което на МБАЛ „Бургасмед“ ЕООД, ЕИК 201889501, със седалище и адрес на управление: гр.Пещера, ул.“Освобождение“ №3, представлявано от управителя С.А., е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева, като определя имуществената санкция в размер на 500 лв.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 365/23.03.2018г., постановено по НАХД № 6108/2017 г. по описа на Районен съд Бургас в останалата му част.

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                                 2.