ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 03.11.                                                                 град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХV АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На трети ноември                                   две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. СТАНИМИР ХРИСТОВ

 2. ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: С.А. 

Прокурор: Георги Дуков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов

Административно дело номер 1621 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:45 часа се явиха:

 

ПРОТЕСТИРАЩАТА Окръжна прокуратура Бургас се представлява от прокурор Дуков.

 

За ОТВЕТНИКА Общински съвет Приморско, редовно призован, представител не се явява.

 

 

ПРОРУРОР ДУКОВ: Да се даде ход на делото.

 

Поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

ПРОКУРОРЪТ ДУКОВ: Искам да коригирам техническа грешка в протеста – вместо решение № 087, навсякъде в протеста да се чете решение № 086.

 

Производството е образувано по протест на прокурор от Окръжна прокуратура Бургас, с който са оспорени следните разпоредбите – чл. 9, ал.6, в частта „когато на кандидата са налагани две или повече санкции за нарушения при извършване на търговска дейност на територията на общината” и чл. 10, ал. 1, т.3-5 от Наредба за реда и условията за търговска дейност на открито на територията на Община Приморско, приета с решение № 86, отразено в протокол № 7/27.03.2012 г. на Общински съвет Приморско, влязло в сила на 18.04.2012 г.

 

ПРОКУРОР ДУКОВ: Поддържам протеста. Нямам доказателствени искания.

 

По доказателствата съдът констатира, че в приложената преписка, освен наредбата, се съдържа протоколът от заседанието на Общински съвет Приморско, който отразява разискванията, направени по време на заседанието преди приемане на решението, с което е изменена наредбата, както и няколко протокола от заседания на постоянни комисии към общинския съвет, но не са представени доказателства, в които да се съдържат мотивите на органа, съобразно изискванията на чл. 28 от Закона за нормативните актове. Липсва предложението, въз основа на което Общински съвет Приморско е взел решение № 86, както и други доказателства, ако има такива, които да имат отношение към мотивирането на органа, съобразно изискванията на ЗНА, затова ответникът следва да бъде задължен в определен от съда срок да представи такива доказателства. Освен това същият следва да представи и доказателства за изпълнението на чл. 26 от ЗНА.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника в 7-дневен срок от съобщаването да представи по делото доказателства за изпълнението на чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 01.12.2016 г. от 10:20 часа, за която дата страните са длъжни да следят сами и се считат редовно призовани.

Да се изпрати съобщение до ответника с копие от протокола.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:54 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: