ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2014, 12.11.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на дванадесети ноември през две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1621 по описа за 2014 година.                 

   

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

        

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.М.М., редовно призован, се явява лично и с адвокат М.П.Ч. ***, с пълномощно от днес.

 

АДВОКАТ Ч.: Моля съобщенията на жалбоподателя по делото да бъдат изпращани на адрес – гр. Несебър, ул. Отец Паисий 29а до мен.

Съдът извърши констатация по личната карта на жалбоподателя, като установи идентичност на данните отразени в титулната част на жалбата, с тези по личната карта на лицето.

След извършената констатация съдът върна документа за самоличност на жалбоподателя.

        

ОТВЕТНИКЪТ кмет на община Несебър, редовно призован, се  представлява от юрисконсулт В., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба К.М.М. против Заповед № 1742/10.07.2014година на кмета на Община Несебър /зам.кмет ПО и ОС-изп.функциите на кмета/, с която е наредено изземване на общински имот, представляващ сграда „Мандра” с площ 425кв.м., три помощни помещения с площи 22кв.м., 32 кв.м., 12кв.м. и прилежащ терен от 4000кв.м. в местността „Ямача” в землището на гр.Обзор, част от ПИ с кадастрален идентификатор 553045.136.1 по КР и КР на гр. Обзор.

Иска се отмяна на заповедта като незаконосъобразна, постановена в нарушение на материалния закон и процесуалните правила.

УКАЗВА на ответника на основание чл.170, ал.1 от АПК, че е в негова тежест да установи фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

АДВОКАТ Ч.: Поддържам жалбата изцяло. Запознати сме с всички доказателства представени по делото и моля да ги приемете. Няма да сочим доказателства, защото спорът е правен, а не по фактите.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Уважаеми г-н съдия, оспорвам така депозираната жалба, като неоснователна. Нямам възраженията по разпределената ни доказателствена тежест. Моля да се приемат приложените по делото писмени доказателства представляващи административната преписка по издаване на оспорения административен акт. Спорът е изцяло правен и нямаме доказателствени искания.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.: Нямам искане за събиране на доказателства. Присъединявам се към казаното от адвокат Ч..

 

Съдът, като съобрази изявленията на страните, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка документи, като писмени доказателства по делото.

 

СЪДЪТ с оглед липсата на доказателствени искания от страните счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ Ч.: Моля да уважите жалбата по съображенията изложени в нея. В случай, че отмените оспорваната заповед, моля да присъдите на жалбоподателя съдебно-деловодни разноски, включително и адвокатски хонорар, по представения днес договор за правна помощ. Не представям списък по чл.80 от ГПК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Моля да постановите решение, с което отхвърлите депозираната пред Вас жалба като неоснователна. Считам, че обжалвания административен акт е издаден при спазване на материалните и процесуалните правни норми. Към издаването на заповедта е престъпено след като са установени всички доказателства относими към административното производство от компетентен орган, а именно кмета на община Несебър. Съществен въпрос поставен в жалбата е дали жалбоподателя е именно адресата, който е следвало да бъде посочен в оспорената заповед. Считам, че именно жалбоподателят като физическо лице е коректния адресат на административния акт, тъй като при извършения оглед на място, където се намира общинския имот на 22.05.2014година именно той е открит на място в имота. Жалбоподателят тогава е разговарял с членовете на общинската комисия и направил изявление, че има документи въз основа на които експлоатира и стопанисва имота. В дадения срок има и две изрични писма изпратени до него, такива доказателства не е представил. Същият не е представил в община Несебър относими правни документи, които да установят негови права да ползва процесния имот. Освен това в самата жалба е направено изявление от жалбоподателя, че именно той от 1996 година до настоящия момент е извършвал, според него, реконструкции в общинския имот, които са довели до обособявате на дейност Автосервиз и сервиз за ел.битова и хладилна техника. Освен това твърди, че в имота е обособена и работи автомивка. Тези твърдения са лично негови и са посочени в жалбата, като излага становище, че именно той е автор на тези реконструкции. Същият е намерен на място в процесния имот на 22.05.2014година от общинската комисия, с него е водена цялата кореспонденция по административното производство и той като страна в производството е следвало да съдейства на административния орган съгласно ГПК и да съобщи известни нему факти – други субекти в имота, което не е сторил. В жалбата казва, че фирмата на неговия син „Митака 64” ЕООД е лицето което експлоатира автомивката и автосервиза, но от административния орган не е установено това да е така. Всички разговори са водени с г-н К.М. като физическо лица и не е установена там търговска дейност нито от него, нито от други лица. В заповедта е посочено, че в помещенията има машини, като в имота има изградена тента и вероятно се извършва дейност като автомивка. Поради това считам, че административният орган е направил всичко необходимо за да установи кой е конкретния адресат на заповедта. В обжалваната заповед, имота е описан, така както е описан в акта за общинска собственост и така, както е  предаден на кметство Обзор от „Млечна промишленост”, а именно сграда с площ 425кв.м. Тези помещения от 22 кв.м., 32 кв.м., 12 кв.м. са част от сградата на „Мандрата”, която е с обща площ 425 кв.м. Сградата не е действаща, не е работеща, но през 1980 години е действала като мандра, доколкото може да се установи от документите приложени по делото.

Моля да се остави без уважение жалбата и потвърди издадената заповед.

АДВОКАТ Ч.: Искам само да вметна няколко неща, във връзка изразеното становище от процесуалния представител на ответника, относно правното основание за издаване на процесната заповед. Безспорно тя е срещу физическото лице, като от представените от нас договори за наем е видно, че жалбоподателя е действал със съгласие на община Несебър в лицето на кмета на Обзор и има облигационни отношения. Той е направил всичко в имота без противопоставянето на Община Несебър. Имал е ангажименти за стопанисването, той е обслужвал и обществени интереси на община Несебър, в частност на кметство Обзор, а именно  поддържане на ел. техника на детската градина и обслужване на служебните автомобили на кметство Обзор. Има договори до 1999година, но със съгласието на кметския наместник и на новия наместник е продължил да стопанисва имота, но към датата на извършване на проверката е установен факта, че сина му стопанисва имота. Към настоящия момент жалбоподателя не е ЕТ, защото фирмата вече не работи.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Представените договори са с изтекъл срок и на този етап за да се ползва под някаква форма общинския имот следва да се мине през процедура за законосъобразното ползване на имота, което означава че общината трябва да вземе имота в свое държане за да се прецени как действа, вкл. и за провеждане на законовата процедура за отдаването му под наем.

 

АДВОКАТ Ч.: Най-напред общината тръгва да актува сградата, тя не е нанесена в кадастралната карта, когато е предадена от „Млечна промишленост”.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14.20часа.

 

СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: