ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2014, 12.11.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На дванадесети ноември                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1620 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.С.И., редовно призована, не се явява. Вместо нея се явява адвокат О. с представено по делото пълномощно.

 

ЗА ОТВЕТНИКА ПО ОСПОРВАНЕТО Кмет на Община Созопол, редовно призован, се явява адвокат Й., редовно упълномощен от днес.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Министерство на регионалното развитие, редовно призовани, се явява старши юрисконсулт Б.Ж., редовно преупълномощена.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Съюз на архитектите в България, редовно призовани, не изпращат представител.

 

СЪДЪТ, на основание чл.144 АПК във връзка с чл. 141 ГПК, указва на страните и на присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание /изключени мобилни устройства; изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума; задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др./, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, представител, свидетел и вещо лице.

Предупреждава ги, че при неизпълнение на така дадените указания, ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал.1 ГПК във връзка с чл. 89, в размер от 50 до 300 лева.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ О.: Поддържаме подадената жалба срещу мълчаливия отказ на Кмета на Община Созопол.

Няма да соча доказателства.

АДВОКАТ Й.: Оспорвам жалбата, първо като недопустима, поради просрочие, видно от входящия номер на жалбата и с оглед включително и цитираните мотиви в самата жалба конкретно по заявление от 17.06.2014 г. на жалбоподателя и с оглед твърденията, че писмата, които Община Созопол е изпратила до жалбоподателя не са произнасяне по същество и не са част от исканата процедура за издаване на административен акт и съответно мълчаливият отказ, основание за жалбоподателя. На второ място считаме жалбата за неоснователна също по мотиви и съображения с оглед на направените възражения.

Няма да сочим други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Считам, че жалбата е допустима като подадена в срок, тъй като е налице отстраняване на недостатъци на първоначално искане в допълнителна молба от 04.07.2014 г. и по смисъла на чл.30 от АПК срокът за произнася започва да тече от тази дата. Считам, също така, че е основателна.

Нямам доказателствени искания.

АДВОКАТ О.: С оглед защитата на жалбоподателя, моля да укажете на процесуалния представител на Община Созопол да уточни кога според него е изтекъл срокът за обжалване на формиралия се по заявлението на жалбоподателя мълчалив отказ. Ако смята, че е налице изричен отказ, моля да посочи в кой документ този отказ е обективиран. Искам само да акцентирам, че молбата е подадена на 17.06.2014 г., на 26.06.2014 г. от Община Созопол са указали на жалбоподателя да представи редица документи, като в края на писмото кметът е указал: „След представяне на горецитираните документи, молбата Ви ще бъде разгледана отново.” С допълнителна молба сме отстранили онези недостатъци, които сме считали, че е възможно на този етап да бъдат отстранени, след което отново е последвало писмо в първоначалния смисъл, което ние не смятаме за изричен отказ и затова сме обжалвали мълчалив отказ.

 

СЪДЪТ, по възраженията за допустимост ще се произнесе с окончателния си акт. Предвид липсата на доказателствени искания, намира че следва да приеме като доказателства по делото документите, представени с административната преписка и да приключи съдебното дирене и даде ход на устните състезания, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени с административната преписка.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на устните състезания.

 

АДВОКАТ О.: Уважаема госпожо Председател, моля да уважите жалбата, да отмените отказа на Кмета на Община Созопол да се произнесе по заявлението на жалбоподателя, съставляващо искане за започване на процедура по изменение на подробен устройствен план. Считаме че проверката, която е длъжен да извърши административният орган, се изразява единствено в изследване на наличието на обстоятелства, представляващи основание за изменение, указани в чл. 134 от ЗУТ. Изисканият от Кмета на Община Созопол предварителен договор на този етап не може да бъде сключен, тъй като няма яснота какъв ще бъде окончателният проект за изменение на подробен устройствен план, който ще бъде утвърден от общината евентуално. В предварителния договор трябва да съществува конкретизация относно разположението и квадратурата на придаваемите части. На този етап  това е невъзможно. По тази причина областният управител е изразил принципното си съгласие, като споделяме становището, че няма как да бъде оформено освен с писмо. Смятаме че е твърде рано предложеният от жалбоподателя проект да бъде внасян в Министерство на околната среда и водите. Все още няма започнало изменение на подробен устройствен план. По тази причина няма смисъл да се провежда процедура пред Регионалната инспекция по околната среда и водите, ако  изменението на плана е недопустимо.

Молим да съобразите и подробните доводи, които сме изразили в жалбата.

АДВОКАТ Й.: Първо, ще Ви моля да отхвърлите жалбата като недопустима поради просрочие, защото приемаме, че безспорно е установено между страните, считано от написаното в жалбата от самата жалбоподателка на стр. 2, средата, че същата е подала заявлението си на 17.06.2014 г. и срокът за произнасяне на административния орган жалбоподателката приема, че е изтекъл на 01.07.2014 г. В този смисъл това за нея поражда правния интерес да счита, че е налице хипотезата на мълчалив отказ и да подаде настоящата жалба. Ето защо аргументацията за наличието на мълчалив отказ безспорно произтича от мотивите на жалбата. Това е и основанието, по силата на което административният орган организира своята защита, сравнявайки началния момент на подаване на заявлението, определения срок, който безспорно се признава от жалбоподателката като такъв, за да възникне основание за мълчалив отказ и входящия номер на жалбата от 22.07.2014 г. С оглед съпоставяне на тези безспорни между страните факти, защото ние не ги оспорваме, считам че жалбата е просрочена и съответно недопустима. На второ място, в случай, че не уважите това ни възражение и разгледате спора по същество, считаме жабата за неоснователна, защото включително и в днешно съдебно заседание представителят на жалбоподателката изтъкна аргументи само по целесъобразност, изразявайки частно становище дали е рационално необходимо съгласуване на проекта с РИОСВ и МОСВ. В този смисъл моля да се има предвид, че исканата от жалбоподателката процедура е за разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП, за който безспорно, за да се произнесе административният орган, трябва да има представяне на нарочно изготвено задание, след първоначалните указания, дадени от административния орган. Действително такова е внесено, но без необходимото становище на РИОСВ за приложимите, забележете в производството по одобряване на изменението на плана, процедури по ЗООС и ЗБР, без които той не би могъл да изрази законосъобразно становище и постанови законосъобразен административен акт. В този смисъл е изискването и на чл. 125, ал. 2 от ЗУТ. В този смисъл ако приемем, че не е налице просрочие и е допустима жалбата, то тогава считам, че дадените от административния орган указания, са част от производството по издаване на индивидуален административен акт, а не от изричен отказ и че той в изпълнение на задължителните законови основания по смисъла на чл. 125, ал. 2 от ЗУТ и свързани със становището на МОСВ за приложими в производство по одобряване на плана процедури по ЗООС и ЗБР, сме в производство и няма налице хипотеза на мълчалив отказ, което прави жалбата неоснователна. С оглед тези аргументи и съображения Ви моля да отхвърлите жабата като недопустима, алтернативно като неоснователна, като ни присъдите и направените по делото разноски.

Моля да се има предвид и оценката на становището на процесуалния представител на областна управа, който се явява и делегиран представител на МОСВ, като видно от пълномощното, което е изпратила министър Захариева до областния управител, респ. и преупълномощаване на сегашния процесуален представител в сегашното производство, липсва изрично упълномощаване за признаване на жалбата и правата на жалбоподателката. В този смисъл считам изразеното съгласие и признаване правата по жалбата на жалбоподателката от страна на процесуалния представител на областна управа за недопустими.

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Уважаема госпожо съдия, във връзка с изразеното становище от колегата само да уточня, че изразявам становище в качеството на заинтересована страна по отношение основателността на жалбата.

Считам че в случая е налице мълчалив отказ, който е незаконосъобразен поради вмененото задължение на кмета за произнасяне, тъй като чл. 135, ал. 3 от ЗУТ категорично изисква компетентният орган в определения срок да разреши или откаже да се изработи проект. По отношение на изисканите допълнително документи, считам че са изискуеми на последващ етап. На първо място, по отношение на предварителния договор по смисъла на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ, който гласи, че границите на урегулираните имоти могат да се променят с план за регулация, считам, че е  необходимо представянето на етап приемане на плана, а по отношение на други изискани документи – съгласувано задание с РИОСВ, считам че е в изпълнение изискванията на раздел ІІІ от глава VІІ от ЗУТ, което съгласно чл. 136, ал. 1 ЗУТ, която гласи, че проектите се изработват и одобряват при условията и по реда на този раздел, също следва да е в последващ етап. С оглед на изразеното становище, моля да отмените мълчаливия отказ и да върнете преписка с указания за произнасяне.

РЕПЛИКА НА АДВОКАТ О.: Във връзка с възраженията за просрочие на жалбата, да, действително заявлението на жалбоподателката е подадено на 17.06.2014 г. Срокът за произнасяне на кмета е изтекъл на 07.07.2014 г. Срокът за обжалване на мълчаливия отказ е едномесечен, считано от срока за произнасяне на административния орган. Този срок е спазен, тъй като жалбата е под 21.07.2014 г.

АДВОКАТ Й.: С оглед становището на областния управител, моля да имате предвид, че той защитава тук като заинтересована страна не лични интереси, а интереси на държавата, за които, за да признава права, трябва да има изрично упълномощаване.

 

СЪДЪТ обяви, че ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:39 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                      СЪДИЯ: