ОПРЕДЕЛЕНИЕ

2797

гр.  Бургас, 11.12.2008 г.

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – гр. БУРГАС                                                  ХII състав

на десети декември две хиляди и осма година

в закрито заседание в следния състав:

                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Ю.Р.

 

като разгледа докладваното от съдия Р. административно дело номер 1620 по описа за 2008 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на наследниците на Ж. П.Т., представлявани от Д.П.Т. *** срещу Заповед № Z-819/12.06.2008 г. на кмета на община Созопол. С оспорената заповед е утвърдена оценка на 33 кв. м идеални части от новообразуван имот № 46 по плана на новообразуваните имоти в местност “Куку баир”, землище на гр. Созопол, община Созопол по реда на § 4л от ПЗР на ЗСПЗЗ.

В жалбата е изразено несъгласие с изготвената оценка. Посочено е, че наследниците на Ж. П.Т. не желаят парично обезщетение и молят съда за съдействие.

С разпореждане от 28.10.2008 г. жалбата е оставена без движение с указание да се представи удостоверение за наследници на Ж. П.Т., да се посочат трите имена и адресът на всички жалбоподатели, в какво се състои незаконосъобразността на оспорената заповед, какво искане имат жалбоподателите към съда, да се представят доказателства за представителната власт на Д.П.Т. и да се внесе държавна такса в размер на 10 лв. по сметка на Административен съд-гр. Бургас. За отстраняване на посочените нередовности е определен 7-дневен срок. Със същото разпореждане е указано изрично, че при неотстраняване на нередовностите на  жалбата, същата ще бъде оставена без разглеждане, а делото прекратено. Съобщението за отстраняване на нередовностите на жалбата е редовно връчено на 04.11.2008 г. на Д. П.Т.. В определения срок (срокът е изтекъл на 11.11.2008 г. в присъствен ден-вторник) нередовностите на жалбата не са отстранени, поради което на основание чл. 158, ал. 3 от АПК жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а делото прекратено.

            Водим от горното и на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, Административен съд-гр. Бургас, ХII състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на наследниците на Ж. П.Т., представлявани от Д. П.Т. срещу Заповед № Z-819/12.06.2008 г. на кмета на община Созопол, входирана под № 94-Д-237/26.06.2008 г. в община Созопол.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 1620/2008 г. по описа на Административен съд-гр. Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщението.  

                                         

                                                              СЪДИЯ: