ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

    Номер 308               дата  08 февруари  2018 год.               Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС,  ІХ-ти  състав,

в закрито заседание на 08 февруари 2018 год., в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА Секретар: …………………..

Прокурор:…………………..

                                            

разгледа адм. дело 161 по описа за 2018год.

и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Ищецът Г.В.В., изтърпяващ понастоящем наказание „лишаване от свобода“ в Затвора Ловеч, е подал искова молба пред Административен съд Ловеч с искане да бъде осъден ответника ГД ”Изпълнение на наказанията” София, в лицето на Затвора Бургас, да заплати обезщетение за претърпени неимуществени  вреди в размер на 20000лв., настъпили вследствие на лошите битови условия за времето на пребиваването му в Затвора Бургас, в периоди конкретно посочени в исковата молба. 

По тази искова молба пред Административен съд Ловеч е било образувано адм.дело № 417/2017г. Изискана е била служебна справка от ГД „Изпълнение на наказанията“, видно от която съдът е уведомен, че към момента ищецът В. изтърпява наказание „лишаване от свобода“ в Затвора Ловеч. По делото съдът е постановил Определение № 22/12.01.2018г., видно от мотивите на което, посочено е, че след като мястото на увреждането е Затвора Бургас, то местно компетентен да разгледа исковата претенция е Административен съд Бургас, на който делото е препратено по подсъдност за разглеждане и образувано настоящото дело.

С разпореждане от 17.01.2018г. настоящият съд задължи ищеца изрично да посочи избраната от него подсъдност по чл.7 от ЗОДОВ – дали по мястото на увреждане в гр.Бургас или по сегашното му местонахождение в Затвора Ловеч. По делото постъпи отговор вх. № 1337/01.02.2018г., видно от което ищецът посочва, че избира да предяви иска си по сегашното си местонахождение и е заявил, че желае делото да се разгледа в Административен съд Ловеч.

При тези фактически данни, след като ищецът е избрал подсъдността по смисъла на чл.7 от ЗОДОВ не само със сега депозираното изрично изявление, но и изначално, предявявайки претенцията си пред Административен съд Ловеч, то настоящият съд намира, че е възникнал спор за подсъдност между съдилищата, който следва да бъде разрешен по реда на чл.135, ал.3 от АПК.

         Следва производството по делото да бъде прекратено и да бъде повдигнат спор за подсъдност, с оглед на което и на основание чл.135, ал.5 от АПК, Бургаският административен съд,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ПОВДИГА спор за подсъдност между Административен съд – Бургас и Административен съд - Ловеч за разглеждане на исковата молба на Г.В.В., изтърпяващ понастоящем наказание „лишаване от свобода“ в Затвора Ловеч, подадена против ГД ”Изпълнение на наказанията” София за заплащане на обезщетение за претърпени неимуществени  вреди в размер на 20000лв., настъпили вследствие на лошите битови условия за времето на пребиваването му в Затвора Бургас, в периоди конкретно посочени в исковата молба. 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 161/2018г. на Административен съд – Бургас.

ИЗПРАЩА делото на Върховния административен съд за определяне на подсъдността.

 

 Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                СЪДИЯ: