ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 15.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На петнадесети март                              две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 161 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.10 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „ЕВА 01“ ЕООД се явяват управителят Т.М. и адвокат Р.С., надлежно упълномощен.

За ответника- директор на ЦАУ „Зора“ към Община Бургас се явява юрисконсулт Р., надлежно упълномощена.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „ЕВА 01“ ЕООД против Решение №70-00-7267/1/от 06.01.2017 на директора на ЦАУ „Зора“, с което е отказано на жалбоподателя издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект- павилион 14 кв.м. на терен публична общинска собственост, находящ се в гр. Бургас, Приморски парк- позиция Е 5 по схемата.

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на ответника, че следва да докаже обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му. Жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Адвокат С.: Поддържам жалбата по изложените в нея съображения. Считаме за неправилно обжалваното решение, тъй като административният орган е обвързан от становището на назначената комисия, членовете на която са гласували всички „въздържали се“ и на практика няма решение на тази комисия.

Юрисконсулт Р.: Оспорваме жалбата. По доказателствата, моля да приемете заповед за преназначаване на директора на териториалната дирекция, издал процесното решение. Няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ на основание чл. 171, ал.4 от АПК указва на ответната страна, че не сочи доказателства за назначаване на комисията и за установяване на твърдяното обстоятелство, че позицията не е свободна.

 

Юрисконсулт Р.: Нямам възможност в днешното съдебно заседание да представя доказателства относно назначаването на комисията и обстоятелството, че позицията, за която кандидатства жалбоподателят, не е свободна. Моля да ми бъде дадена възможност да представя тези доказателства.

Адвокат С.: Искам да заявя, че по повод искането от страна на дружеството жалбоподател, комисията се е произнесла втори път, с което решение се отлага произнасянето и по този отказ, който сме обжалвали, е образувано адм.д. №525/2017г., т.е. след първото решение има и последващо решение от 30.01.2017г., в което се казва, че отлагат и на практика не се взема никакво решение, единият път от комисията не се взема решение, а втория път се отлага.

 

СЪДЪТ намира приложените към административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Следва да се предостави възможност на ответната страна да ангажира доказателства във връзка с назначаването на комисията по чл.6, ал.1 от НПОТДОДЕГОТОБ и за установяване на обстоятелството, че позицията не е свободна. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства съгласно опис в придружаващото писмо.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответната страна да ангажира допълнителни доказателства, във връзка с указанията, дадени в днешното съдебно заседание.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 05.04.2017г. от 11.55ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: