ПРОТОКОЛ

 

Година 2017,05.04.                                                                     град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На пети април                                         две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 161 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.55 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „ЕВА 01“ ЕООД се явяват управителят Т.М. и адвокат Р.С..

За ответника- директор на ЦАУ „Зора“ към Община Бургас се явява юрисконсулт Р..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  и го докладва

СЪДЪТ докладва постъпило по делото писмо от Община Бургас с приложени към него писмени доказателства, както следва: заповед № 3560/13.12.2016г. на кмета на община Бургас, разрешение № ПП000460/27.05.2014г. на директора на ТД „Зора“ за поставяне на временен преместваем обект по чл.56 от ЗУТ, ведно с частична извадка от схемата за преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ за 2014г. и частична извадка от схемата за преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ към момента на издаване на решение № 70-00-7267/1/06.01.2017г., в изпълнение определението на съда от предходно съдебно заседание.

 

Адвокат С.: Запознахме се с приложената преписка. С оглед на същата ще ви моля да ни бъде дадена възможност да представим доказателства, че обектът е бил предложен за издаване на разрешение за поставяне на временен преместваем обект. По отношение на това обстоятелство ответната страна не се сочи доказателства.

Юрисконсулт Р.: По направеното доказателствено искане- не се противопоставям.

СЪДЪТ намира представените от ответната страна писмени доказателства за допустими и относими към предмета на спора и счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Посочените от пълномощника на жалбоподателя доказателства ще спомогнат за изясняване на делото, поради което направеното от последния искане се явява основателно. Ето защо

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответната страна писмени доказателства, както следва: заповед № 3560/13.12.2016г. на кмета на община Бургас, разрешение № ПП000460/27.05.2014г. на директора на ТД „Зора“ за поставяне на временен преместваем обект по чл.56 от ЗУТ, ведно с частична извадка от схемата за преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ за 2014г. и частична извадка от схемата за преместваемите обекти по чл. 56 от ЗУТ към момента на издаване на решение № 70-00-7267/1/06.01.2017г.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя да ангажира посочените доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 03.05.2017 от 11.20ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.03 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: