ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 03.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На трети май                                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 161 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.38 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „ЕВА 01“ ЕООД се явяват управителят Т.М. и адвокат Р.С..

За ответника- директор на ЦАУ „Зора“ към Община Бургас се явява юрисконсулт Р..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Адвокат С.: Във връзка с указанията за представяне на доказателства, дадени ни в предходното съдебно заседание, предавам за сведение на съда Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас, в която Наредба, в чл.5, ал.4 е указан срока за подаване на заявленията за издаване на разрешения за поставяне на годишни обекти и прилежащите към тях обекти, като такива се подават от 01 ноември до 30 ноември на предходната година, в който срок са подадени заявленията от жалбоподателя, т.е. тези позиции не се подават от общината, а заинтересованите лица ги подават. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт Р.: Да се приеме така представената Наредба за сведение на съда, като искам да посоча, че в тази разпоредба има предвидени изключения. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

 

СЪДЪТ, с оглед становищата на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА за сведение Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат С.: Моля да постановите решение, с което да уважите жалбата на представляваното от мен дружество. В конкретния случай обжалвания административен акт е издаден извън правомощията на административния орган, съгласно разпоредбата на чл.6, ал.3 от Наредбата, тъй като той действа като обвързан административен орган и тъй като, видно от представените от комисията доказателства, която не е взела решение, то административният орган не е имал право да издава постановения от него отказ. В тази връзка постановеното от него решение се явява незаконосъобразно и в този смисъл моля да бъде отменено. Моля и да ни присъдите разноските по делото.

Юрисконсулт Р.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да постановите решение, с което да потвърдите решението на директора на ТД „ЗОРА“ при община Бургас. От събраните доказателства по делото се установи, че към момента на подаване на жалбата, позицията за която е кандидатствал жалбоподателя не е освободена. Следва да се има предвид, че директорът на териториалната дирекция действа в обвързана компетентност с решението на Комисията и след като няма положително становище на комисията, считам че правилно и законосъобразно е издал оспореното решение. Освен това в Наредбата, в посочената от жалбоподателя разпоредба, съществуват изключения, в които да бъдат подавани заявления. Моля да ни бъде присъдено възнаграждение за юрисконсулт.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: