ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 21.04.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На двадесет и първи април                                две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Е.

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е. 

Административно  дело номер  161  по описа за  2009 година.                     

На именното повикване в  13,15 часа се явиха:

 

Оспорващият – Областен управител на област с административен център гр. Бургас - редовно призован, се представлява от юк. С.

Ответникът – Общински съвет Созопол - редовно призован, се представлява от юрист Д.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

ЮК. С.: Моля да се даде ход на делото.

 

ЮРИСТ Д.: Моля да не се дава ход на делото. Считам, че заповедта на областния управител е недопустима. Мотивите ми за това са следните: съгласно чл. 45 от ЗМСМА законът е предвидил възможност за контрол на законосъобразност от страна на областния управител върху актовете на общинските съвети върху определен ред, освен ако в закона е предвидено друго. В настоящия казус, който касае актуализация на бюджета, приложимия материален закон е ЗОБ. Същият този нормативен акт в чл. 15, чл. 30, чл. 45 и следващите определя Сметната палата, а не областният управител като компетентен орган, упражняващ контрол върху общинския бюджет. Предвид липса на такова правомощие от негова страна, заповедта на областния управител е недопустима и моля да прекратите образуваното административно производство.

 

ЮК. С.: Считам възражението за неоснователно. Правомощията на областния управител да оспорва решенията на общинските съвети са визирани в чл. 32, ал. 2 от ЗА, във вр. с чл. 45 от ЗМСМА. В посочените разпоредби не се прави разграничение между видовете актове, които подлежат на оспорване от областния управител относно законосъобразността им, тоест има се предвид всички актове на общинския съвет. Считам, че конкретното решение не е изключено от кръга решения в които областният управител следва да упражни контрол, тъй като същото е незаконосъобразно, а областният управител упражнява контрол върху законосъобразността на решенията на общинските съвети.

 

С оглед становищата  на страните съдът,

О П Р Е Д Е Л И :

По направеното възражение за недопустимост на оспорването от процесуалния представител на ответника, съдът ще се произнесе с крайния съдебен акт.

По изложените съображения съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпилото оспорване.

 

ЮК. С.: Поддържаме оспорването. Моля да приемете като доказателство писмо от Сметната палата, в което се съдържа становище относно законосъобразността на оспорените актове.

 

ЮРИСТ Д.: Оспорвам изцяло заповедта. Считам, че представеното доказателство е ирелевантно за настоящото производство.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА писмо изх.№ 06-02-002 от 17.02.2009 г. на директора на ТД Бургас на Сметната палата, представено от юк. С.

ПРИЕМА преписката към оспорените актове, съгласно приложението на л. 1 от делото.

 

ЮРИСТ Д.: Имам доказателствени искания. Представям препис-извлечение № 164 от 23.02.2009 г. към протокол № 4 от 30.01.2004 г., както и заглавна страница за отчета за изпълнение на бюджета на община Созопол върху който е налице отбелязване с вх. № 07-02-003/26.01.2009 г. на Териториалното поделение на Сметната плата в гр. Бургас. С първото доказателство Ви представям препис-извлечение от друго автентично решение за същата такава актуализация, като искам да докажа, че е извършена автентична актуализация, направена по предложение на бившия кмет на общината и ще докажа, че тези решения са еднакви по съдържание и правно основание и са предмет на контрол от страна на областния управител по реда на чл. 32, ал. 2 от ЗА, но същото не е било оспорено. Считам, че е въведен двоен стандарт от страна на областния управител, който противоречи на основен принцип на чл. 8, ал. 2 от АПК, който регламентира, че при еднакви условия сходните случаи се третират еднакво.

 

ЮК. С.: Считам представените доказателства с изключение от протокола на общинския съвет от 2004 г. за неотносими към спора и нямат връзка с процесното решение. По отношение на второто доказателство, така представеното копие не може да е доказателство, а единствено удостоверява, че отчетът е представен с входящ номер в Сметната палата, дори не е целия отчет, а само заглавна страница.

 

С оглед становищата на страните съдът намира, че следва да приеме представените от процесуалния представител на ответника доказателства, а по тяхната процесуална стойност ще се произнесе с крайния съдебен акт.

По изложените съображения съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА препис-извлечение № 164 от 23.02.2009 г. към протокол № 4 от 30.01.2004 г., както и заглавна страница за отчета за изпълнение на бюджета на община Созопол върху който е налице отбелязване с вх.№ 07-02-003/26.01.2009 г. на териториалното поделение на Сметната плата в гр. Бургас

 

ЮРИСТ Д.: Нямам други доказателствени искания.

ЮК. С.: Нямам други доказателствени искания.

 

Като счита делото за изяснено от фактическа страна съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество.

 

ЮК. С.: Моля да отмените процесните решения на общински съвет Созопол като неправилни и незаконосъобразни, установени в противоречие с материалните и процесуалните правила на ЗОБ и да имате предвид мотивите, изложени в заповедта на областния управител както и представеното в днешното съдебно заседание  писмо от Сметната палата.

 

ЮРИСТ Д.: Оспорвам изцяло заповедта на областния управител като неоснователна и недоказана. Първо, макар и с оспорваното решение № 468 общинският съвет да извърши актуализация на разходната част на бюджета на община Созопол в частта на капиталовите разходи на 20.01.2009 г., в същото изрично е записано, че актуализацията на тази разходна част се извършва към 31.12.2008 г., тоест  считам че следва да се  прави разлика между датата на фактическото приемане на решението и неговото правно действие. Правното действие на оспореното решение касае периода за актуализация към 31.12.2008 г. от което следва да се прави извод, че не е нарушена разпоредбата на чл. 18 от ЗОБ. Неоснователно е доказано, тоест не е доказано твърдението на областния управител, че промените в разходните части на бюджета са били вече направени и следва да се одобрят от общинския съвет впоследствие. Областният управител не е представил каквито и да е доказателства в тази насока. Посочената от него разпоредба на чл. 27 от ЗОБ считам за неотносима към настоящия съдебен спор.

По отношение на законосъобразността на второто решение № 469, считам същото за правилно и законосъобразно като следва да се обърне внимание, че същото дори не е следвало да бъде разгледано от страна на общинския съвет, предвид че се касае за бюджетни взаимоотношения на общината с централния бюджет съгласно § 12 от ПЗР на ЗДБ на Република България за 2008 г., където е регламентирано, че такива промени се отразяват служебно по бюджета на съответната община и не е необходимо решение на общинския съвет. По скоро същото е имало информативен характер и с оглед на това считам, че заповедта на областния управител е неоснователна и недоказана и Ви моля да оставите в сила оспорените решения на общински съвет Созопол.

 

РЕПЛИКА ЮК. С.: Относно твърдението на процесуалния представител на общинския съвет, че областният управител не е представил доказателства за това, че разходите са направени и решението на общинския съвет е взето  постфактум, такива доказателства се съдържат в протокола входиран в областна администрация Бургас, където са отразени взетите решения /в моя екземпляр от протокола на стр. 14 – л. 10 от делото/, където кмета П. Р. в абзац 3-ти от горе на долу казва: „… ние сме наели фирма, сключили сме договор, разплатили сме се.”, тоест  общината е извършила съответните разходи.

 

ДУПЛИКА ЮРИСТ Д.: По отношение на взетото становище, че едва ли не твърденията на областния управител се установяват от протокола, на 14 страница, л.10 от делото, последен абзац, кметът Р. казва: „Нямам нарушение на финансовата дисциплина. Тези средства вие сте ги гласували.”. Това са твърдения на определена група общински съветници, видно от представения протокол, за което продължавам да твърдя, че няма представени доказателства. Няма какво да добавя повече.

 

ЮК. С.: След изявлението, което прочете колегата, на стр. 15 от протокола има изявление на общински съветник Р.Д., което моля да имате предвид при постановяване на решението.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,30  часа.

 

 

             СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: