ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 27.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІХ-ти административен състав

На двадесет и седми октомври                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

          ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:  1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

  2. ВАНИНА КОЛЕВА

Секретар:  Б.Ч.

Прокурор: Андрей Червеняков

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Колева

Административно дело номер 1619 по описа за 2016  година.

 

На именното повикване в 10:36 часа се явиха:

                 За протестиращата страна Окръжна прокуратура Бургас - редовно и своевременно призована, се явява прокурор Червеняков.

          Ответната страна Общински съвет Средец - редовно и своевременно призована, не изпраща представител.

           

Становище по хода на делото:

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото

 

          Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

       О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  го ДОКЛАДВА.

Административното дело е образувано по протест на Тиха Стоянова – прокурор в Окръжна прокуратура гр. Бургас с искане да се прогласи нищожността на разпоредбите на чл.12 и чл.13 от Наредба за поставяне на преместваеми съоръжения на територията на Община Средец.

Съдът посочва, че в тежест на административния орган е да докаже съществуването  на фактическите и правни основания за приемане на оспорения нормативен акт, а в тежест на оспорващия да докаже съществуването на някое от основанията посочени в чл.146 от АПК, обосноваващи незаконосъобразността  на оспорения акт.

Съдът дава възможност на страните  да изложат съображенията си във връзка с доклада и дадените указания, като напомня на същите, че ако претендират разноски следва да представят списък на същите най-късно до приключване на делото пред настоящата съдебна инстанция.

 

ПРОКУРОРЪТ: Не възразявам по доклада, правя уточнение, че искането за прогласяване за нищожност го поддържам, но при алтернативно искане за отмяна поради незаконосъобразност, предвид изложените аргументи в протеста. Представям списък на разноските.

 

На основание чл.171, ал.4 във вр. с чл.196 от АПК съдът указва на ответника, че не сочи доказателства за публикуване на проекта на интернет страницата на общинския съвет съгласно изискванията на чл.26, ал.2 от ЗНА, както и проекта,  и  мотивите към проекта на нормативния акт,  в обжалваната част, съгласно изискването на чл.28 от ЗНА.

 

В тази връзка съдът ДАВА възможност на ответника в срок до следващото съдебно заседание да ангажира  доказателства за публикуване на проекта на интернет страницата на общинския съвет съгласно изискванията на чл.26, ал.2 от ЗНА, както и проекта, и мотивите към проекта на нормативния акт,  в обжалваната част, съгласно изискването на чл.28 от ЗНА.

 

ПРОКУРОРЪТ: Нямам доказателствени искания.

 

          Съдът намира, че делото не е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА Делото.

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 24.11.2016 г. от 10, 20 часа, за която дата и час страните редовно уведомени.

Да се изпрати копие от настоящето Определение на ответната страна с оглед да й се даде възможност да представи доказателства съгласно дадените от съда указания.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,43 часа.

 

СЕКРЕТАР:                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: