ПРОТОКОЛ

 

Година 2014,12.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На дванадесети декември                     две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1619 по описа за 2014 година.

 

На именното повикване в 11.00 часа се явиха:

 

За жалбоподателя Б.Н.Н. не се явява, редовно уведомен. За него се явява адвокат Ц.В., надлежно преупълномощена от адвокат К..

За ответника началник на РУП Приморско не се явява представител, редовно уведомен.

 

Адвокат. В.– Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД на делото и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод подадена жалба от Б.Н.Н. против заповед №70/20.07.2014г. за задържане на жалбоподателя Б.Н.Н., издадена от М. С. С., младши автоконтрольор при РУП Приморско.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

С молба-становище вх.№7705/20.10.2014г. пълномощникът на жалбоподателя е направил доказателствени искания. Препис от молбата е връчена на ответната страна, която е депозирала писмено становище.

 

Адвокат В. – От името на доверителя ми заявявам, че поддържам изцяло жалбата против заповед за задържане на всички основания, изложени в нея за твърдяната незаконосъобразност. Поддържам доказателствените искания, без това по т.4, като считам, че с изпратения отговор ответния орган е дал необходимата информация. Моля да приемете преписката, като алтернативно относно доказателствените ни искания, ако не го допуснете както е посочено, то представям молба чл.192 от ГПК, като моля да задължите трето неучастващо по делото лице ОД МВР, служба КАТ, да представи информацията. Няма да сочим други доказателства на този етап.

 

СЪДЪТ намира приложените в преписката писмени доказателства за относими към предмета на делото и счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал по делото. Направените от пълномощника на жалбоподателя искания в молбата-становище вх.№7705/20.10.2014г. съдът намира за частично основателни. Искането посочено под т.1 съдът намира за основателно, поради което на основание чл.192 от ГПК следва да бъде задължено третото неучастващо по делото лице да представи посочените документи. Искането по т.2 съдът намира за неоснователно, доколкото сочените доказателства са относими към обстоятелства стоящи извън предмета на доказване по настоящото дело- същите са от значение за разследването по досъдебното производство, но за проверката относно законосъобразността на оспорения акт са ирелевантни. Направеното по т.3 искане съдът намира за основателно, поради което следва да се изиска от Районна прокуратура Царево справка относно движението на досъдебното производство, в т.ч. данни дали има привлечени към наказателна отговорност лица. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към административната преписка писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА, на основание чл. 192, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 АПК, ОД МВР Бургас, служба КАТ, да представи посочените в молбата на адвокат К. документи. Препис от молбата да се изпрати на третото лице на осн. чл.192, ал.2 от ГПК, с указание да представи описаните документи в срок до следващото съдебно заседание. На третото лице да се укаже отговорността за неоснователно неизпълнение на задължението за представяне на документите, съгласно ал.3 от чл.192 от ГПК.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адвокат К. да бъдат изискани от административния орган „копия от иззетите доказателства- регистрационни табели и други налични по ДП №15-186/2014г. по описа на РУП Приморско, свързани с регистрацията и ползваните регистрационни табели на пътното превозно средство”.

ДА СЕ ИЗИСКА от Районна прокуратура Царево информация за хода на досъдебно производство № 15-186/2014г. по описа на районно управление „Полиция” Приморско, в това число данни относно обстоятелството, привлечено ли е лице по делото към наказателна отговорност.

 

Адвокат В. – На този етап няма да соча други доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.03.2015г. от 10.30ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: