ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 12.10.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        ХХІ-ви административен  състав,       

на дванадесети октомври и през две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав: 

                                             

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: С. Х., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов Административно  дело номер 1618 по описа за  2017 година                     

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

Страните - редовно призовани.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Гражданско дружество “Б.П.В.”, редовно призован, чрез представляващия ги съдружник Т.Т., се явява лично.

В съдебно заседание се явяват И.Р.Д.и Ф.Н.Д.- съдружници в Гражданско дружество “Б.П.В.”.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Регионален исторически музей гр. Бургас, редовно уведомен, се представлява от адвокат В., с представено по делото пълномощно, находящо се на лист 37 от делото.

 

По хода на делото:

Жалбоподателят, чрез представляващия Тодоров: Заявявам, че жалбата подадена до съда изхожда от съдружниците, формиращи Гражданско дружество “Б.П.В.”, т.е. и от трите физически лица, които образуват това дружество.

Моля да се даде ход на делото.

 

И.Д.: Поддържам заявеното от Т.Т.. Жалбата изхожда от нас лично. Заявявам, че адресът, на който желая да получавам съобщенията от съда е гр. Б., ж.к. „Л.“, ул. „П.“ № **, ет. *, ап. *.

 

Ф.Д.: Поддържам заявеното от Т.Т.. Жалбата изхожда от нас лично. Заявявам, че адресът, на който желая да получавам съобщенията от съда е гр. С., ул. „К.“, № ** - комплекс „Б. с. п.“.

 

АДВ. В.: По хода на делото, предоставям на съда, но Ви моля да съобразите, че цялата документация, находяща се в кориците на делото визирам както жалбата, с която е сезиран съда, така и заявленията, които са депозирани до директора на Регионален исторически музей съответно отговорите касаят именно гражданското дружество “Б.П.В.”. В нито едно от заявленията, които са няколко и са депозирани до директора на музея, не са посочени съдружниците в това гражданско дружество, нито са налице доказателства същите да са предоставили представителна власт на г н Т.Т., както да депозира заявленията до директора на Регионален исторически музей, така и да сезира настоящия съд. 

Поддържам становището си от 10.08.2017 г.

В този смисъл, предоставям на съда по хода на делото.

Представям списък на разноските по делото, които претендирам.

 

Съдът, като съобрази днес заявеното от представителите на Гражданско дружество “Б.П.В.”, както и явяващите се в днешно съдебно заседание Ф.Д. и И.Д. - съдружници в последното дружество намира, че за днешното съдебно заседание са налице процесуални пречки за даване ход на делото.

Съдът следва да даде указания за отстраняване нередовност на жалбата в 7-дневен срок от днес за оспорващата страна.

 

По изложените съображения съдът

                                 

                                                 О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО;

ОСТАВЯ БЕЗ ДВИЖЕНИЕ жалбата на Гражданско дружество “Б.П.В.”;

УКАЗВА на оспорващата страна, в 7-дневен срок от днес, с писмена молба с препис за ответника, да изложи конкретни обстоятелства обосноваващи правния интерес за сезиране на съда с жалба срещу мълчалив отказ на ответника по настоящото производство, като съобразят, че от представената административна преписка се установява, че заявлението по ЗДОИ от 23.05.2017 г. изхожда от Гражданско дружество “Б.П.В.” и е подписано единствено от Т.Т..

УКАЗВА на съдружниците Ф.Д. и И.Д. в дадения срок да подпишат жалбата, инициирала настоящото производство, както и да потвърдят действията, извършени от представляващия Т.Т. по настоящото дело.

При неизпълнение на указанията на съда в дадения срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане и производството по делото прекратено.

Делото да се докладва след изтичане на срока.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.31 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: