ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 13.12.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На тринадесети декември                             две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1618 по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:40 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.  И.Т., редовно  и своевременно призован,  се явява лично.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ф.Н.Д., редовно  и своевременно призован,  се явява лично.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Р.Д., редовно  и своевременно призован,  се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ ГР. БУРГАС, редовно  и своевеременно призован, се представлява от адвокат В., с представено по делото пълномощно, находящо се на лист №37 от делото.

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.:Моля да се даде ход на делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Да се даде ход на делото.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.: Да се даде ход на делото.

АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано по жалба на Т.Т., Ф.Н.Д. и И.Р.Д. в качеството на съдружници на Гражданско дружество “Б.П.В.” 177154916 с ЕИК срещу мълчалив отказ на директора на Регионален исторически музей град Бургас по направено искане за достъп до обществена информация с вх.№ РД-30-8-183/23.05.2017г. на РИМ.

Съдът указва на страните доказателствената тежест, както следва:В тежест на жалбоподателите е да установят  факта  на надлежно  и законосъобразно  депозирано искане по ЗДОИ, както и това, че искана информация е обществена по смисъла на закона, а в тежест на ответния орган е да установи, че мълчаливия отказ не представлява форма на законосъобразно  волеизявление от негова страна по повод на направеното искане, тъй като този ред е неприложим в конкретния случай.

 

Докладва постъпилата административна преписка.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.:  Поддържаме жалбата си. Да се приеме  преписката .В преписката е приложено писмото от РИМ  с дата от 23.05.2017 година.Други доказателства няма да сочим. Вие ще прецените дали това е решение за отказ за предоставяне на обществена информация. Да се приключи събирането на доказателства.

АДВ.В.: Оспорвам жалбата.Моля да  се приеме преписката. Моля да се приемат  доказателствата депозирани от страна на директора на РИМ и становището ни от 10.08.2017 година, което поддържам изцяло и моля да съобразите, че всъщност няма отказ и че не е спазен редът за получаване на търсената информация.Освен всички останали твърдения не е налице правен интерес  да се  сезира съда.

Предвид изявлението на страните и по доказателствата, съдът

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената административна преписка, както и представените  писмени доказателства.

          СТРАНИТЕ: Няма да сочим доказателства.Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.: Моля съда да отмени отказа и да разпоредите да издаде исканата от нас обществена информация. Да се примеме решение за предоставяне или решение за отказ. Според  нас няма решение за отказ съгласно чл.38 ЗДОИ. В него е казано какво трябва да съдържа един отказ. Моля за разноските,които сме заплатили – такса в размер на 50.00 лева.

АДВ.В.: Моля за Вашето решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна. Моля да прецените същата като недопустима.Както е изложено в становището ни считам, че  на първо място тримата съдружници на дружеството  не са кореспондирали по никакъв начин с РИМ. Цялата кореспонденция е водена от дружеството. Освен това, както сме заявили моля, да приемете, че в настоящия случай не е налице правен  интерес за сезиране на съда, тъй като няма отказ за предоставне на информация.  И в този смисъл моля да отхвърлите жалбата и присъдите на доверителя ми сторените разноски, за което съм представила списък в предходно заседание.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  със съдебен акт в законния срок.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: