ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 21.11.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и първи ноември               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 1618 по описа за  2014 година                     

На именното повикване в 9:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.И.И., редовно уведомен, се явява лично.

За ОТВЕТНИКА по жалбата - Заместник кмет на Община Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт И., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед изявлението на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на Д.И.И. срещу Разрешение за отсичане на дълготрайна растителност №16/30.06.2014г., издадено от заместник-кмет на Община Бургас, с което на основание чл.63, ал.2 от ЗУТ е разрешено отсичане и изкореняването на 8 броя дървета.

На осн. чл.181 АПК, оспорването е съобщено чрез обявление в ДВ, бр.82 от 03.10.2014г., както и на интернет-страницата на Върховен административен съд.

По указание на съда, ответникът представи цялата преписка, по която е издадено оспореното разрешение, а към настоящото дело беше приложено административно дело № 2731/2013г. по описа на Административен съд - Бургас.

С писмо от 15.09.2014г., Община Бургас е посочила, че след паднали проливни дъждове на 05 и 06.09.2014г. са били изкоренени 3бр. дървета, които при падането си са пречупили други 7бр., които са част от дърветата по процесното дело. В тази връзка е представен констативен протокол от 08.09.2014г., видно от който всички процесни дървета са били изкоренени и пречупени от природната стихия. С определението си от закрито заседание на 23.09.2014г., съдът е задължил ответника в 14-дневен срок да представи заповедта, с която кметът на общината го е оправомощил да издава заповеди по чл.63, ал.2 от ЗУТ, което е изпълнено. 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.: Поддържам жалбата. Възразявам на становището, че делото е без предмет. По какъв начин са отстранени дърветата е също интересен въпрос, тъй като няма как от три повредени дървета, да се предприемат мерки срещу премахването на всички дървета. Самата заповед е издадена със съвсем други мотиви, поради което няма как да бъде санирана от случайно събитие, което няма нищо общо с мотивите, с които е издадена заповедта. Фактическото събитие на разразила се буря и причинени от нея щети, не е основание за издаване на тази заповед, поради което не може да заздрави пороците в нея.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Предвид изложеното в представеното становище, считам жалбата за неоснователна и моля да прекратите производството по делото. Моля да приемете протокол за изпълнението на мерките, определени за реализиране с решения, отразени в протокол от 08.09.2014 г. Други доказателства няма да соча.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.: Поддържам подадената жалба. Относно протокола за изпълнение на мерките, определени за реализиране с решения, отразени в протокол от 08.09.2014 г., моля да бъде приет за сведение, доколкото има твърдение, че са премахнати и дървесни екземпляри в обхвата на издадената заповед. Същевременно искам да отбележа, че интересно защо, същите протоколи, както и констативен протокол обхващат и други дървета в същия, които също са били предмет на друга заповед, отменена със съдебно решение по административно дело № 2731 по описа за 2013 г. Нямам други доказателствени искания. Няма да соча други доказателства.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства с жалбата, приложените към административна преписка, както и писмените доказателства приложени към писмото на ответника от 15.09.2014 г. и писмото от 08.10.2014 г., както и представения в съдебно заседание протокол.

ПРИОБЩАВА към доказателствения материал административно дело № 2731 по описа за 2013 г. на Административен съд – Бургас.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.: Моля да бъде уважена подадената жалба. Безспорно е, че заповед с обхвата на оспорваната заповед, дори и с по-голям обхват, на по-голям брой дървета на същото място, е била отменена от Административен съд – Бургас. Решението е обжалвано и е влязло в сила. Вместо това, административният орган е решил въпроса, като веднага с влизането в сила, дори още преди влизането в сила на съдебния акт, е издал заповед с частично същото съдържание, като е включил в обхвата на новата заповед по-малко на брой дървесни екземпляри за премахване, които могат да бъдат лесно индивидуализирани и в обхвата на двете заповеди. На практика по този начин е извършено издаването на акта на административния орган в противоречие с вече влязло в сила решение на съда, като е издадена въпросната заповед макар и с подготвителни действия, извършени малко преди влизане на съдебния акт в сила.

Представените в хода на производството доказателства -  протоколи издадени от служители на общинската администрация не променят, не санират недостатъците на издадената заповед - нещо повече, позоваването на случайно събитие с характер на значително природно бедствие, което няма отношение към нито едно от основанията, въз основа на които е издадена заповедта. В този смисъл издаденото разрешение за премахване на растителност е в противоречие с вече съществуващ съдебен акт, който е обвързан с незаконосъобразно вече разрешение, което е нищожно и моля да бъде съобразена тази нищожност.

ЮРИСКОНСУЛТ И.: Фосмажорът е нещо, което се случва - в случая природното бедствие, проливните дъждове и последиците от тях, което е подробно изложено в протокола, като намирам, че за жалбоподателя не е налице правен интерес от поддържането на жалбата. С оглед на това, намирам твърденията на жалбоподателя за незаконосъобразност на издаденото разрешение за отсичане на дървесна растителност за абсурдни и недоказани. Процесните дървета не са част от „Приморски парк” към настоящия момент. Предвид това и предвид изложеното в мотивите на представеното становище, моля да отхвърлите жалбата като недопустима и да прекратите настоящото производство.

Съдът обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 09,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: