ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 1445                     26 юни 2018 година                      град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД  БУРГАС, осми състав, в закрито заседание на  двадесет и шести юни, две хиляди и осемнадесета година, в състав:                                             

                                                                                   Съдия : Златина Бъчварова

като разгледа  административно дело номер 1617  по описа за  2018 година,   за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 60, ал.5 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/.

         Образувано е по жалба на „Мари Зу“ЕООД с ЕИК по Булстат *****, със седалище и адрес на управление - гр.Бургас, к-с *********, представлявано от М.И.Т. против разпореждане  за предварително изпълнение на заповед №ФК-345-0343693 от 20.06.2018 г. на началника на отдел „Оперативни дейности“ Бургас, с която е приложена принудителна административна мярка/ПАМ/ „запечатване на търговски обект“- зоомагазин, находящ се в гр.Бургас, к-с ****, стопанисван от дружеството, и е забранен достъпа до него за срок от 12/дванадесет/ дни.

          Изложени са доводи, че разпореждането  не е мотивирано и е издадено при недоказано наличие на предпоставките, предвидени в нормата на чл.60, ал.1 АПК. Иска се неговата отмяна.Претендират се разноски.

За да се произнесе съдът съобрази следното:

Съгласно разпоредбата на чл.60, ал.4 АПК разпореждането, с което се допуска или се отказва предварително изпълнение, може да се обжалва чрез административния орган пред съда в тридневен срок от съобщаването му, независимо дали административният акт е бил оспорен.

          В конкретния случай, жалбата е подадена в срока по чл.60, ал.4 АПК, от надлежна страна, съдържа необходимите форма и реквизити, поради което  е допустима.

         Разгледана по същество е основателна.

         От представените с административната преписка доказателства се установява, че на 16.06.2018 година е извършена проверка на търговски обект- зоомагазин, находящ се в грургас, к-с ****, стопанисван от дружеството, при която, след контролна покупка на 100 гр. котешка храна, на стойност от 0.79 лева, заплатени в брой, не е издаден  фискален бон от наличното в обекта и работещо фискално устройство/ФУ/, модел Deisy perfect  S- KL, с  ИН на ФУ DY 351663 и ИН на ФП 36507068. За констатациите на проверката е съставен протокол №0343693 от 16.06.2018 г.

          На 20.06.2018 г. началникът на отдел „Оперативни дейности“ Бургас  е издал заповед №ФК-345-0343693, с която на дружеството е приложена принудителна административна мярка „запечатване на търговски обект“- зоомагазин, находящ се в гр.Бургас, к-с ****,  и е забранен достъпа до него за срок от 12/дванадесет/ дни.

          На 21.06.2018 г., за извършеното нарушение на дружеството е съставен акт за установяване на административно нарушение №F390805. Няма данни да е издадено въз основа на него наказателно постановление.

         Съобразно нормата на чл.60, ал.1 от АПК в административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен неин интерес. Следователно, с цитираната разпоредба е допуснато изключение от общата забрана да не се изпълняват административни актове, които не са влезли в сила, като тежестта да мотивира и докаже наличието на някоя от предпоставките в тази норма е за административния орган. Необходимо е административният орган да изложи мотиви защо счита, че е застрашен някой от изброените в закона интереси и защо се налага неговото охраняване чрез допускане на предварително изнълнение. По този начин се гарантира правото на защита на заинтересованите лица и се дава възможност на съда да упражни контрол относно законосъобразността на допуснатото от органа  предварително изпълнение. В конкретния случай, органът е наложил мярката,  с оглед защитата на важни държавни и/или обществени интереси, защита на фискалния ред, наличието на опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта и че от закъснение на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда.

         Липсват конкретни фактически основания, довели административният орган до извода, че мярката се налага с оглед защитата на важни държавни и/или обществени интереси, фискалния ред и че е възможно осуетяване или сериозно затрудняване изпълнението на акта, от което ще настъпят значителни или трудно поправими вреди, т.е. налице е най-обща формулировка, възпроизвеждаща законовия текст и са изложени само факти и статистически данни, свързани с работата на едноличния търговец, които не обосновават обстоятелствата по чл.60, ал.1 АПК.

         Непосочването на тези конкретни фактически основания и необоснованото налагане на предварително изпълнение затруднява съдебния контрол при преценката за значимостта на интереса, чиято защита се обезпечава с предварителното изпълнение.

В случая в разпореждането не са изложени достатъчно убедителни мотиви за необходимостта ПАМ да бъде изпълнена предварително. Налице е формално изпълнение на задължението за мотивиране на разпореждането, без обвързване с конкретни факти и вреди, което е равнозначно на липса на мотиви. За да се обоснове необходимостта от предварителното изпълнение на заповедта е следвало да се изложат допълнителни мотиви, обуславящи наличието на изтъкнатите бланкетни съображения.

          Ето защо, допуснатото от административния орган предварително изпълнение на принудителната административна мярка е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

         При този изход на спора и предвид направеното искане в полза на жалбоподателя следва да се присъдят направените по делото разноски, които са общо в размер на 550.00/петстотин и петдесет/ лева, представляващи 50.00/петдесет/ лева дължима и заплатена държавна такса и 500.00/петстотин/ лева адвокатско възнаграждение.

          Мотивиран от изложеното и на основание чл.60, ал.5 АПК, Административен съд  Бургас, осми състав

 

          О П Р Е Д Е Л И:

 

          ОТМЕНЯ разпореждане на началника на отдел „Оперативни дейности“Бургас, с което е допуснато предварително изпълнение на заповед №ФК-345-0343693 от 20.06.2018 г.

          ОСЪЖДА НАП да заплати на „Мари Зу“ЕООД с ЕИК по Булстат *****, със седалище и адрес на управление - гр.Бургас, к-с *********, представлявано от М.И.Т., разноски в размер на 550.00/петстотин и петдесет/ лева.

          Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-седем дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

 

 

                                                          СЪДИЯ: