ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 22.04.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и втори април през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1617 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 14.30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Изпълнителна агенция „Морска администрация” към Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, редовно уведомен от преди, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ кмет на община Поморие, редовно уведомен от преди, се представлява от адвокат Ю. Б. от АК-Бургас, с пълномощно от по делото л.39.

 

Съдът връчва на адвокат Б. постъпилата по делото молба вх.№3744/21.04.2015година от жалбоподателя, в която е направено искане производството по делото да бъде спряно на основание чл.229, ал.1, т.1 от ГПК, предвид възможността за извън съдебно разрешаване на спора.

 

АДВОКАТ Б.: Запознат съм с молбата. Изразявам съгласието на моя доверител производството по делото да бъде спряно по взаимно съгласие на основание чл.229, ал.1, т.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от ГПК. Предприети са стъпки за извънсъдебно разрешаване на спора, но това изисква време.

 

Съдът, като съобрази заявеното в молбата за спиране на делото по общо съгласие и с оглед обективираното такова в днешното съдебно заседание от адвокат Б., който разполага с процесуален мандат за спиране на производството по делото по съгласие на страните, намира, че са налице предпоставките за спиране на настоящото производство.

По изложените съображения и на основание чл.229, ал.1, т.1 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА производството по адм. дело № 1617/2014 година по описа на Административен съд Бургас, ХІІ състав по съгласие на страните;

 

УВЕДОМЯВА страните, че на основание чл.231, ал.1 от ГПК, във вр. чл.144 от АПК, ако в шестмесечен срок от влизане в сила на настоящото определение, никоя от страните не е поискала възобновяване на производството, същото ще бъде прекратено служебно от съда.

 

Определението за спиране подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание за ответника и от съобщението до жалбоподателя.

 

Препис от определението да се връчи на страните.

 

        ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.35 часа.

 

 

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: