ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2014, 12.11.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на дванадесети ноември през две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1617 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 14.20 часа се явиха:

        

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Изпълнителна агенция „Морска администрация” към Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Павлина Василева К., с пълномощно по делото л.6.

 

ОТВЕТНИКЪТ кмет на община Поморие, редовно призован, се представлява от адвокат Юрий Б. от АК-Бургас, с пълномощно от днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да не се дава ход на делото и се произнесете по особеното ни искане посочено в жалбата. Поддържам искането за конституиране на Министъра на регионалното развитие, като представител на държавата, като страна в настоящото производство.

 

АДВОКАТ Б.: Противопоставям се на това искане. Не са налице основания за конституиране като страна в производството представител на държавата.

 

Съдът намира, че в настоящото производство не са налице предпоставките за конституиране на Министъра на регионалното развитие, като представител на държавата, в качеството на заинтересовано лице. От една страна се излагат твърдения в жалбата, че предмета на оспорената заповед касае имот, който е публична общинска, а не държавна собственост, а от друга не са представени доказателства от които съдът да обоснове извод, че процесната заповед засяга и имот, който е държавна собственост. Отделно от изложеното по делото са налице данни, че със заповед на Областен управител от 2008г. е отписан от актовите книги имота, засяган от процесната заповед, който е предаден на кмета на община Поморие. Държавата е предоставила имота на общината преди постановяване на процесната заповед, поради което и съдът приема, че с оспорването й не се засягат права или законни интереси на държавата, т.е. липсват предпоставки за конституиране на Министъра на регионалното развитие, като представител на държавата, като заинтересовано лице в настоящото производство.

По изложените съображения съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за конституиране на Министъра на регионалното развитие, като представител на държавата, в качеството на заинтересовано лице по адм.д. № 1617/2014 година по описа на Административен съд-Бургас.

Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от днес с частна жалба пред Върховен административен съд.

 

Съдът приема, че са налице пречки за даване ход на делото в настоящото съдебно заседание, до стабилизиране на днешното определение, като същото следва да се отсрочи за друга дата.

 

АДВОКАТ Б.: Моля делото да не бъде насрочвано в периода от 04.02.2015година до 20.02.2015година, тъй като съм ангажиран и не мога да се явя пред съда.

 

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Не се противопоставям да се съобрази ангажимента на колегата и делото да се насрочи след 20.02.2015г. Предоставям на съда.

 

За процесуална икономия съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 25.02.2015 година от 13.00 часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.26 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: