ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 30.03.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на тридесети март през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1617 о описа за 2014 година.                  

 

На именното повикване в 14:39 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Изпълнителна агенция „Морска администрация” към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, редовно уведомен от преди, се представлява от юрисконсулт Н., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ кмет на община Поморие, редовно уведомен от преди, представлява се от адвокат Ю.Б. ***, с пълномощно  по делото от преди л.39 по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ З.А..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Моля да се отложи делото във връзка подадена молба от нас на 29.03.2016година.

 

АДВОКАТ Б.: Считам, че не са налице пречки за даване ход на делото, като във връзка възражението на жалбоподателя в молба от 29.03.2016година, да не се изслушва заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, с оглед на което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛА е с писмо вх.№679/25.01.2016година от областния управител на област Бургас, съгласно молба по чл.192 от ГПК, административната преписка по издаването на заповед № РД-11-224/17.06.2008година на областния управител на област Бургас, л.80 до 102.

ПОСТЪПИЛО е заключение по съдебно-техническата експертиза на вещото лице З.А. на 28.03.2016година, което не е в срока по чл.199 от ГПК във връзка с чл.144 от АПК.

 

ПОСТЪПИЛА е молба вх.№3203/29.03.2016година от процесуалния представител на жалбоподателя –юрисконсулт М., с която прави възражение по изслушване на заключението  по съдебно-техническата експертиза в днешното съдебно заседание, тъй като не е спазен срока по чл.199 от ГПК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Да се приеме докладваната административна преписка от третото неучастващо лице.

Нямам други доказателствени искания към момента. Делото да се отложи в отложи в края на месец май.

 

  АДВОКАТ Б.: Да се приеме докладваната в днешното съдебно заседание преписка. Нямам доказателствени искания в днешното съдебно заседание. Да се отложи делото за изслушване на заключението на вещото лице. Не възразявам да се отложи делото за края на месец май.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената с писмо вх.№679/25.01.2016година от областния управител на област Бургас, административна преписка по издаването на заповед № РД-11-224/17.06.2008година на областния управител на област Бургас, л.80 до л.102 като писмени доказателства.

 

Предвид докладваната в днешното съдебно заседание молба от жалбоподателя и изразеното становище от процесуалните представители на  страните в  днешното съдебно заседание, съдът счита че предвид че не е спазен срокът по чл.199 от ГПК, заключението на вещото лице следва да бъде отложено за изслушване за следващото съдебно заседание, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 08.06. 2016година от 14.30часа, за която дата и час страните уведомени от днес.

Вещото лице З.А. уведомена от съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.45 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: