ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 13.01.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на тринадесети януари през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1617 по описа за 2014 година.                  

 

  На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Изпълнителна агенция „Морска администрация” към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, редовно уведомен от преди, се представлява юрисконсулт М., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ кмет на община Поморие, редовно уведомен от преди, представлява се от адвокат Ю. Б. от АК-Бургас, с пълномощно  по делото от преди л.39 по делото.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                                   О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Изпълнителна агенция „Морска администрация” към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията” против заповед № РД-16-418А/02.06.2014година на кмета на община Поморие, с която е наредено премахване на обект „Морска гара/спирка/” находящ се в УПИ І, кв.18а по плана на гр. Поморие, ПИ с идентификатор 57491.503.471 по кадастралната карта на гр.Поморие.

 

Иска се прогласяване на нищожността на заповедта, като издадена от некомпетентен орган, като при условията на евентуалност се иска същата да бъде отменена като незаконосъобразна постановена при нарушение на административнопроизводствените правила и в противоречие с материалноправните норми.

 

С определение от №2108/22.10.2015година производството по делото е било възобновено, след като е било спряно по съгласие на страните.

 

На основание чл. 170, ал.1 от АПК съдът УКАЗВА на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

УКАЗВА на страните, че всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

ДАВА възможност на страните да изразят становище по жалбата и направи доказателствени искания.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Поддържам жалбата. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат приложените по делото писмени документи като доказателства. Не беше постигнато съгласие. Доколкото знам тази морска гара е сграда в която жалбоподателя има помещение на трето ниво, което включва и тераса, която е предоставена от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията”.

Поддържам искането за представяне на цялата административна преписка, по-скоро графична част, от която да е видно  разпределението на отделените обекти на сградата.

Представям молба по чл.192 от ГПК, с искане да бъдат представени документи от областен управител на област Бургас, с препис за третата неучастваща страна и другата страна в производството.

Моля да бъде допусната и съдебно-техническа експертиза във връзка обстоятелството, че предмета на процесната заповед касае имот държавна собственост който не е предоставена на община и с постановяване на процесната заповед се нарушават права и интереси на Държавата. Моля за срок за формулиране на въпроси към вещото лице по поисканата съдебно-техническа експертиза.

 

АДВОКАТ Б.: Уважаеми г-н съдия, оспорвам изцяло жалбата като неоснователна. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат приложените по делото писмени документи като доказателства. Преписката е представена в цялост.

Представям с копие за жалбоподателя, решения №34/01.06.1999 година по гр.д. №18/1998 година на Районен съд Поморие, Решение от 29.09.2003 година по в.гр.д. № 1154/2001година по описа на Окръжен съд Бургас и № 614/11.05.2005г. по гр.д. № 197/2004година по описа на Върховен административен съд. Тези решения са влезли в сила и касаят процесния имот и съгласно тях същия е незаконосъобразен и е разпоредено премахването му.

По отношение на доказателствените искания, не се противопоставям да бъдат изискани посочените в нарочната молба в днешното съдебно заседание от юрисконсулт М., от областен управител на област Бургас документи.

По отношение на искането за допускане на съдебно-техническа експертиза, поне така както беше обосновано искането е за преценка относно това дали имотът е държавен и считам, че не следва да се допуска такава, тъй като това е правен въпрос.

В случай, че допуснете извършването на експертиза и дадете срок на жалбоподателя за представяне на въпроси на които да отговори същата, моля това искане да бъде направено с копие до нас, след което да ни бъде дадена възможност за поставяне на въпроси към експертизата.

Що се отнася до искането за представяне на графична част, то графична част и по други такива преписки, както и по настоящата не се съдържа, а и по аналогични преписки за различни части не се съдържа.

 

Съдът, като съобрази изявленията на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата, административната преписка документи и днес представените от адвокат Б. решение №34/01.06.1999 година по гр.д. №18/1998 година на Районен съд Поморие, Решение от 29.09.203 година по в.гр.д. № 1154/2001 година по описа на Окръжен съд Бургас и решение №614/11.05.2005г. по гр.д. №197/2004 година по описа на Върховен административен съд, като писмени доказателства по делото.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи писмена молба с формулирани въпроси към съдебно-техническата експертиза.

 

ПРЕДОСТАВЯ на двете страни 14-дневен срок от днешното съдебно заседание възможност в производството да изчерпят доказателствените си искания и след като се запознаят с постъпилите документи от Областен управител на област Бургас, във връзка днес депозираната молба чл.192 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК. 

 

ДОПУСКА да се изиска от трето неучастващо лице - областен управител на област Бургас, поисканите документи, с нарочна молба представена в днешното съдебно заседание от юрисконсулт М..

 

На областния управител на област Бургас да се изпрати препис от молбата по чл.192 от ГПК, представена от процесуалния представител на жалбоподателя в днешното съдебно заседание, с УКАЗАНИЕ, че документите следва да постъпят в съда в 7- дневен срок от получаването, а при непредставянето на основание чл.192, ал.3 от ГПК на областен управител на област Бургас ще му бъде наложена глоба по чл.87 от ГПК, както и ще носи отговорност пред „Морска администрация” София за причинените и вреди.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други доказателствени искания към настоящия момент.

 

АДВОКАТ Б.: Нямам други доказателствени искания към момента.

 

СЪДЪТ за събиране на доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за съдебно заседание на 30.03.2016 година от 14:30 часа, за която дата и час страните – уведомени от днес.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:49часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: