ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2016, 08.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на осми юни през две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 1617 по описа за 2014 година.                  

 

 

На именното повикване в 14:41 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Изпълнителна агенция „Морска администрация” към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията”, редовно уведомен от преди, се представлява юрисконсулт Н., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ кмет на община Поморие, редовно уведомен от преди, представлява се от адвокат Ю.Б. ***, с пълномощно по делото от преди - по л.39 на делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ З.А., редовно уведомена.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,  предвид на което

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение по съдебно-техническата експертиза на вещото лице А. на 28.03.2016година, в срока по чл.199 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Запознати сме със заключението на вещото лице, което е в срок и моля да се изслуша днес.

 

АДВОКАТ Б.: Запознати сме със заключението на вещото лице, което е в срок и моля да се изслуша днес.

 

ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице А., като снема самоличността му, както следва:

 

З.Ч.А. – 74 години, българска гражданка, неосъждана, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Нямам какво да добавя към момента.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице А. е изпълнила поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице А..

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице А., в размер на 200 лева, платими от внесения на депозит (л.113).

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице.

 

АДВОКАТ Б.: Необходимо ни е техническо време за да приключим индивидуализацията на собствените на общината имоти, един от които съгласно решение на Общински съвет Поморие ще бъде предоставен на жалбоподателя вместо премахнатия имот, поради което моля да ни бъде дадена възможност за постигане на окончателна спогодба по делото и същото да бъде отложено от съда за максимално дълъг срок.

 

ЮРИСКОННСУЛТ Н.: Също моля съда да отложи делото за след съдебната ваканция, а по възможност за м. октомври 2016г. за постигане на извънсъдебно споразумение с административния орган.

 

Съдът след като съобрази изразеното становище в днешното съдебно заседание от процесуалните представители на страните намира, че в случая следва да се предостави последна възможност на страните да постигнат споразумение, за което се твърди, че към момента водят преговори. Следва да се отрази, че евентуалното разрешаване на спора със споразумение би било в интерес и на двете страни, а и в обществен интерес, което следва да бъде приоритет и за съда. В този смисъл в днешното съдебно заседание не следва да се приключва съдебното производство, а следва да се предостави възможност на страните най-късно до следващото съдебно заседание да финализират преговорите, предвид на което съдът

 

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 05.10.2016г. от 14.40часа, за която дата и час страните редовно уведомени от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14:49часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: