ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 09.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На девети октомври                                  две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: К. Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 1616 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.32 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ДИБИНВЕСТ“ ООД, редовно уведомен, представлява се от адв.Т., която представя днес пълномощно по реда на преупълномощаването.

        

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт И., също днес представя пълномощно.

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.Т.: Поддържам представената жалба. Да се приемат представените писмени доказателства. Нямаме нови доказателствени искания. По същността си спорът е изцяло правен.

 

Юрисконсулт И.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложените към преписката доказателства, както и изпратените допълнително от нас писмени доказателства.

Представям допълнително днес и моля да приемете доказателства под опис - Разяснение относно технологията на електронния подпис, процеса на електронно подписване и възможни инструменти за проверка на валидността на електронно подписани документи или актове от органите по приходите с КЕП по реда на ЗЕДЕП и един брой оптичен носител CD-R съдържащ електронни документи под формата на отделни електронни файлове във формат ZIP, придружени с файлове генерирани при подписване с КЕП – 6 броя файлове. Доказателствата касаят материалната компетентност на органите по приходите издали РА.

Няма да соча други доказателства.

 

         Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, съставена във връзка с издаването на обжалвания ревизионен акт, както и представените в днешно съдебно заседание от пълномощника на ответника писмени доказателства, относно квалифициран електронен подпис на органи по приходите издали ревизионния акт.

 

ПРИЛАГА към настоящото дело административно дело № 1935/2016г. по описа на Административен съд гр.Бургас. и административно дело № 1733/2016г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

 

Като съобрази изявленията на пълномощниците на страните, че други доказателства няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

Дава ход на делото по същество.

 

Адв.Т.: Моля да уважите жалбата на представляваното от мен дружество като основателна и доказана, по съображенията изцяло изложени в нея. Обръщам внимание, че в настоящото производство пред НАП дружеството е имало назначен пълномощник с приложено пълномощно. Цялата кореспонденция и всички документи, които са искани от ревизиращите органи са изпращани и получавани от това упълномощено лице, което е счетоводителят на дружеството. До момента на издаване на РА, РД, цялата кореспонденция е получавана от това лице. Ревизионните органи са били в известност, че адресът на управление на дружеството е хотел, който не е работещ през зимния сезон. Предвид това неправилно са залепили уведомление по чл.32 от ДОПК.

По отношение на материалния закон, също моля да обърнете внимание на Директива 2006/112, която има пряко приложение в законодателството и разпоредбата на чл.111 от ЗДДС противоречи на същата. Предвид горното, Ви моля за решение, с което да отмените обжалвания ревизионен акт.

Моля да ни присъдите разноските по делото.

 

Юрисконсулт И.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана и потвърдите обжалвания ревизионен акт. Моля да приемете съображенията изложени в решението на директора на Дирекция „ОДОП“.

По отношение наведените възражения в настоящото производство за извършвани връчвания по реда на чл.32, не виждам да е връчвано нещо по този ред, в смисъл ЗВР, РД и РА са връчени електронно и са получени по този начин, така че не сме провеждали процедура по чл.32 от ДОПК. Такава е провеждана по отношение на акта за дерегистрация, който не е предмет за разглеждане в настоящото производство.

Претендираме юрисконсултско възнаграждение.

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: