ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 13.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На тринадесети февруари                        две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1615 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:15 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „АГК 2000“ ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат А.П., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

За ответника – директор на РИОСВ Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт М., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

За прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Христо Колев.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че след предходното заседание от ответника са постъпили на 14.12.2017г. всички доказателства, за които беше задължен.

ДОКЛАДВА постъпили на 31.01.2018г. от Министерство на околната среда и водите писмени доказателства - заверено копие от пощенския плик, в който е била изпратена жалба от Сдружение „Асоциация на парковете в България“ срещу решение по оценка за съвместимостта № БС-2-ОС/03.02.2017г. на директора на РИОСВ Бургас.

 

АДВОКАТ П.: Моля да приемете представените доказателства от ответника. Моля да приемете пликът от писмо с пощенско клеймо, изпратен от Сдружение „Асоциация на парковете в България“, с която е изпратена преписката, от което е видно, че срокът за обжалване на решението за оценка на съвместимост от 03.02.2017г. е просрочен. Няма да сочим други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Нямам други искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Да се приемат представените доказателства. Няма да сочим нови доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмо изх.№ Ж-4(1) от 10.03.2017г. на директора на РИОСВ Бургас и разпечатка от сайта на РИОСВ Бургас с отбелязване за датата на публикуване на решение от 03.02.2017г.

ПРИЕМА представено от трето неучастващо по делото лице копие от плик с подател „Асоциация на парковете в България“ и получател Министерство на околната среда и водите.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ П.: Моля да уважите жалбата така, както е предявена по подробно изложени доводи в нея и моля да ми бъде представена възможност за представяне на писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и незаконосъобразна.

С обжалването на тази решения, директорът на РИОСВ Бургас е упражнил правото си на отзив, като е оттеглил свое предходно решение и е разпоредил законосъобразно провеждане на административната процедура от конкретно определен етап. Съгласно чл. 91, ал.2 от АПК, на оспорване по реда на АПК подлежи новият акт, който следва да бъде издаден и да замести оттегления. В решението на РИОСВ Бургас от 21.04.2017г. не се съдържат елементи на волеизявление, представляващи такъв нов индивидуален административен акт, а само упражняване правото на органа да оттегли свое предходно решение. В случая такъв административен акт по заявление от 09.09.2016г. като възложител на инвестиционното предложение не е постановен. Административната преписка е върната за извършване на нови процесуални действия, за които органът е преценил, че не са извършени в съответствие с разпоредбите на екологичното законодателство. На съдебен контрол би подлежал именно актът, с който е завършено административното производство, а не решение № 48/21.04.2017г. на директора на РИОСВ Бургас, което няма принципи на индивидуален административен акт по смисъла на чл. 21 от АПК, а като отразено право на опция, представлява част от процедурата на чл.25, ал.5 от АПК. С решение № 48/21.04.2017г. не се създават директно права и задължения на дружеството.

В този смисъл моля да отхвърлите жалбата.

ПРОКУРОР КОЛЕВ: Считам, че жалбата е основателна. Правото на отзив по чл.91 от АПК не е самостоятелно и административният орган има правомощията сам да оттегли решението едва когато е надлежно сезиран в срок. В случая от събраните доказателства е видно, че жалбата на Асоциацията на парковете в България е просрочена, подадена е след преклузивния срок, поради което административният орган е нямал правомощия сам да оттегли решението. В случая така постановеното решение, на основание чл.146 от АПК се явява нищожно, тъй като не се е взело предвид това оспорване и е издаден такъв административен акт, който се явява нищожен, поради което считам, че жалбата е основателна и следва да бъде уважена.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 7-дневен срок от днес да представи писмено становище.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.24 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: