ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 05.12.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На пети декември                                   две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1615 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10:07 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „АГК 2000“ ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат А.П., надлежно упълномощена, с пълномощно представено на л.14 от делото пълномощно.

За ответника – директор на РИОСВ Бургас, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт М., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

В залата се явява  прокурор Червеняков от ОП Бургас

 

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Моля на основание чл. 16, ал. 1 от АПК и във връзка с указанията на главния прокурор, правя искане за конституиране на Окръжна прокуратура гр. Бургас като страна в настоящото производство поради наличието на важен държавен интерес.

 

Съдът, с оглед направеното изявление на представителя на Окръжна прокуратура Бургас за встъпване във вече образувано административно производство за защита на важен държавен интерес, на основание чл. 16, ал. 1 от АПК,   

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА Прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура гр.Бургас като страна в производството, представлявана от прокурор Червеняков.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по жалба против решение № 48/21.04.2017г. на директора на РИОСВ Бургас, с което е оттеглено решение № БС-2-ОС/03.02.2017г. на директора на РИОСВ Бургас за извършена оценка на степента на отрицателно въздействие върху защитена зона BG 0002044 „Камчийска планина“ за опазване на дивите птици, обявена със заповед № РД-132/10.02.2012г. на министъра на околната среда и водите, изм. заповед № РД-77/28.01.2013г. от реализацията на инвестиционно предложение: „Строителство на ваканционно селище „OBZOR BEACH & SPA RESORT BLACK SEA“ етапно строителство в поземлен имот 53045.213.618, м. Боаз 1 по кадастралната карта на гр.Обзор с възложител жалбоподателя и преписката е върната за становище от Басейнова дирекция Черноморски район за съответствието с плановете за управление на речните басейни и плановете за управление на риска от наводнения.

СЪДЪТ Докладва постъпила от ответника с писмо изх.№ПД-2266(10) от 04.12.2017г. с приложена пълната административна преписка.

 

АДВОКАТ П.: Поддържам жалбата. Моля да се приеме административната преписка, като искам да посоча, че същата не е в пълнота. От приложения опис е видно, че по т.11 е представена само жалбата на жалбоподателя в административното производство. След нея, видно от текста и мотивите на по-горестоящия административен орган, по преписката трябва да се съдържа писмо становище от директора на РИОСВ Бургас с вх.номер в Министерството на околната среда и водите №Ж-34/13.03.2017г., като под този входящ номер е изложено становище за недопустимост и неоснователност на жалбата. В мотивите, горестоящия орган казва, че след като не е намерено основание за пререшаване, на осн. чл.91, ал.1 от АПК, директорът е изпратил преписката на горестоящия орган за решаване.

Моля да се допълни преписката и с писмото, с което е изпратено това писмо до МОСВ, тъй като не е представено с описа.

Нямам други искания по доказателствата, но считам, че тези два документа са от изключително значение за спора, тъй като са на осн. чл.91, ал.2 от АПК и видно от мотивите на решението на МОСВ още на 13.02.2017г. е изпратена преписката по компетентност на горестоящия административен орган за произнасяне на жалбата и до 16.05.2017г. няма произнасяне на горестоящия административен орган, а решението е издаденото на 21.04.2017г - два месеца след издаване на оттегленото решение и очевидно в срока, когато преписката е била при горестоящия орган.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорвам жалбата. Нямам доказателствени искания.

ПРОКУРОР ЧЕРВЕНЯКОВ: Жалбата е процесуално допустима. Моля да се приемат представените писмени доказателства. Не възразявам срещу направените искания. Считам, че е относимо към спора и следва от РИОСВ да се изискват доказателства за публикуване на решението към дата 09.02.2017г., става въпрос за оттегленото решение.

АДВОКАТ П.: По направеното доказателствено искане на прокуратурата считам, че същото е неотносимо към спора.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства, описани в същата на л.4 от делото.

ПРИЕМА представените от административният орган писмени доказателства, съгласно придружително писмо на л.20, както и представените на 04.12.2017г. писмени доказателства съгласно опи,с съдържащ се след придружително писмо изх.№ПД-2266(10) от 04.12.2017г.

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 14-дневен срок от днес, да представи по делото придружително писмо, ведно с негово становище с входящ номер в МОСВ №Ж-34/13.03.2017г.

 

Освен това съдът счита, че по делото следва да се съберат доказателства за датата, на която е изпратена жалбата, сезираща органа да постанови обжалваното по това дело решение. Жалбата е подадена до министъра на околната среда и водите и в негово решение № 63/16.05.2017г. (на л.11 от делото) са изложени мотиви, че жалбата е просрочена, тъй като е с пощенско клеймо от 24.02.2017г., а срокът за обжалване изтича на 23.02.2017. По делото обаче е представена само жалбата (л.63), която има входящ номер в МОСВ № Ж-34 от 27.02.2017г. и изх. №8 от 23.02.2017. Доказателства за твърденията, изложени в решение № 63/2017г. на министъра на околната среда и водите, че жалбата е изпратена по пощата и върху плика има пощенско клеймо от 24.02.2017г. по делото липсват.

За това съдът следва да задължи министъра на околната среда и водите в подходящ срок да представи по делото заверено копие от пощенския плик, в който се е намирала жалбата на Асоциация на парковете в България.

Освен това в същото решение на министъра на околната среда и водите се съдържат твърдения, че оттегленото решение на директора на РИОСВ Бургас от 03.02.2017г. е било оповестено на интернет страницата на РИОСВ Бургас на 09.02.2017г. Доказателство за такова оповестяване по делото не се съдържа. За това съдът следва да задължи директора на РИОСВ в определен срок да представи доказателства за датата, на която е оповестено оттегленото решение.

По тези съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА министъра на околната среда и водите в 14-дневен срок от съобщаването да представи по делото заверено копие от пощенския плик, в който е била изпратена жалба от Сдружение „Асоциация на парковете в България“ срещу решение по оценка за съвместимостта № БС-2-ОС/03.02.2017г. на директора на РИОСВ Бургас, от което ясно да личи пощенското клеймо на изпращане.

ПРЕДУПРЕЖДАВА министъра на околната среда и водите, че ако не представи в посочения срок изисканото писмено доказателство, съдът ще му наложи глоба на основание чл. 91, ал.1, във вр. с чл.89, т.2 от ГПК вр. чл.144 АПК.

ЗАДЪЛЖАВА директора на РИОСВ Бургас, в 14-дневен срок от днес да представи по делото доказателства, от които да се установява на коя дата е било оповестено на интернет страницата на РИОСВ Бургас негово решение № БС-2-ОС/03.02.2017г.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.02.2018г. от 11.15ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.28 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: