Р Е Ш Е Н И Е

 

        /23.07.2010 година, град Бургас,

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІ състав, в съдебно заседание на дванадесети януари, две хиляди и десета година,  в състав:

 

Съдия: Веселин Енчев

 

при секретар Г.Д., разгледа докладваното от съдия Веселин Енчев адм.д. № 1614/2007 година.

 

Производството е образувано по жалба от “Бургасбус” ЕООД – Бургас с ЕИК 812114464 против заповед № 1537/28.12.2004 година на кмет на Община Бургас (лист 120 - 121),  с която на основание на решение на ОбС – Бургас от 30.11.2004 година и чл.17, във връзка с чл.14 ал.2 и чл.19 от Наредба №/15.03.2002 година на Министъра на транспорта и съобщенията е открита конкурсна процедура за разпределение и възлагане на обществен превоз по утвърдени общинска, областна и републиканска транспортни схеми.

Жалбоподателят поддържа, че заповедта е нищожна, като излага  доводи за нейната материална незаконосъобразност.

Ответната страна оспорва жалбата.

По допустимостта на жалбата.

“Бургасбус” ЕООД – Бургас е участвало в откритата конкурсна процедура и е представило свои оферти в хода й. Дружеството не е оспорило  заповед № 1537/28.12.2004 година на кмета на Община Бургас в срока, установен от Закона за административното производство – отм. (ЗАП), приложим към датата на издаването й. Заповедта е влязла в сила, затова, в настоящото производство следва да се разгледат единствено доводите за нищожност, предвид разпоредбата на  чл.149 ал.5 във връзка с чл.128 ал.1 т.2 от АПК. в този смисъл е и петитума, формулиран от жалбоподателя.

Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

В нея се поддържа, че заповедта на кмета на общината е нищожна, поради това, че е с неясен или напълно липсващ предмет. А дори да се приеме, че е налице предмет, кметът на общината се е произнесъл, без да има делегирани правомощия от ОбС, тъй като ОбС се е произнесъл в най – обща форма.

Видно от съдържанието на заповед № 1537/28.12.2004 година, същата е издадена от кмета на общината, въз основа на решение на ОбС – Бургас. Това решение е прието от съвета на 30.11.2004 година и е отразено в Протокол № 16 от същата дата. ОбС – Бургас, с мнозинство от 34 гласа “за”, един “въздържал се” и без нито един “против” е приел решение да се проведе конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени общинска, областна и републиканска транспортни схеми. Определена е комисия по провеждане на конкурса. Утвърдени са критерии и начин за оценка и класиране на кандидатите. Определена е цената на конкурсната документация. С точка 4 от решението, на кмета на общината са делегирани функциите на съвета относно провеждането на конкурса.

Съгласно чл. 17 ал.1 от Наредба № 2/15.03.2002 година за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили, издадена от Министъра на транспорта и съобщенията, превозите по утвърдените транспортни схеми се възлагат с конкурс, както следва:  1. за линиите от общинската транспортна схема - от съответния общински съвет;   2. за линиите от областните и републиканската схеми - от общинските съвети на двете общини, на чиято територия са разположени крайните пунктове на съответната линия.

Съгласно чл.17 ал.3 и ал.4 от същата Наредба, общинският съвет взема решение за възлагане на превозите и делегира изпълнението на своите функции относно провеждането на конкурса на кмета. Конкурсът се провежда по решение на общинския съвет и се открива със заповед на кмета на общината.

Въз основа на цитираната правна уредба на компетентността на кмета на общината по провеждане на конкурса и фактическата обстановка по делото, съдът намира, че кметът на община Бургас е разполагал с материална и териториална компетентност да издаде оспорената заповед.

Всички други аргументи, изложени от жалбоподателя в настоящото производство се отнасят до съществени процесуални нарушения в административното производство или до материална незаконосъобразност на оспорената заповед. Възможността за отмяната й, на тези основания, обаче, е преклудирана преди сезиране на административния съд с настоящото искане.

Затова, жалбата следва да се отхвърли, като неоснователна.

Мотивиран от горното, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Бургасбус” ЕООД – Бургас с ЕИК 812114464 против заповед № 1537/28.12.2004 година на кмет на Община Бургас.

 

Решението може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщението за изготвянето му, пред Върховен административен съд на Република България.

 

 

 

СЪДИЯ: