ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 11.05.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На единадесети май                                            две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИН  ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер  1614  по описа за  2007 година.                     

На именното повикване в  14,40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „Бургасбус” ЕООД,  редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ – кметът на община Бургас,  редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – „Минибусекспрес” ООД-гр.Бургас, редовно уведомена, се представлява от адв. К., надлежно упълномощен

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – „Ентуртранс” ООД-гр.Бургас, редовно уведомена, се представлява от адв. Т., надлежно упълномощена от по-рано.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ – „Глобал биомет” ООД, „Бургасволан-95” ООД, „Омега-3” ЕООД, „Ихтиман транс” АД, ЕТ „И.К. – Ивкони”, „Омега експрес” ЕООД, „Слънчев бряг Автотранспорт 2000” АД, „Снежанка М А” ООД, „Камприл” ООД, ЕТ „Костадинов-Я.А.”, „Комфорт” ООД и „София бус” ООД, редовно уведомени, не се представляват в днешно съдебно заседание.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпило писмо от община Бургас, с приложени към него документи, в което се изтъква, че административната преписка по оспорения акт е със значителен обем – 2409 листа, представена е по адм. дело № 274 от 2005 г. на Бургаски окръжен съд, което е приключило и е направено искане делото на Бургаски окръжен съд да бъде приложено към настоящото дело.

 

АДВ. К.: Считам, че не е необходимо прилагането на делото на Бургаски окръжен съд. Има събрани достатъчно доказателства и е приложено решение по конкретния казус.

 

АДВ. Т.: Считам, че така приложените протоколи изясняват обстоятелства по проведената процедура и считам, че не е необходимо да се прилага цялото дело.

 

С оглед становищата на страните съдът намира, че прилагането на цялата административна преписка така както е допуснато с определение в предходно съдебно заседание, не е необходимо. Оспорва се заповед от 28.12.2004 г., като единствено допустимо основание за нейното оспорване е липсата на компетентност на издателя на заповедта с оглед евентуалното й прогласяване за нищожна. Проверката на това обстоятелство не налага изискването на административната преписка по цялата конкурсна процедура, в това число и заповедта за прекратяване на процедурата оспорена в рамките на адм. дело № 274/2005 г. на Бургаски окръжен съд.

По изложените съображения съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ определение от 09.03.2009 г., с което ответникът е задължен да представи цялата административна преписка по проведената конкурсна процедура.

 

АДВ. К.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

АДВ. Т.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Като намира делото за изяснено от фактическа страна съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА представените с писмото на община Бургас доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество.

 

АДВ. К.: От името на доверителите ми, моля, да отхвърлите жалбата на „Бургасбус” ЕООД против процесната заповед за откриване на конкурса като недопустима, алтернативно - като  неоснователна и недоказана. От събраните доказателства е видно, че ”Бургасбус” ЕООД не е участник в тръжната процедура и не е допуснат с решение на комисията по провеждане на конкурса и липсва правен интерес от оспорване на настоящата заповед. Не са налице основанията сочени в жалбата, в които се сочи нищожност на заповедта, която съдържа всички необходими документи, съгласно ЗАП, респективно АПК. Моля да отхвърлите жалбата.

 

АДВ. Т.: Моля съда да не уважава подадената жалба. Присъединявам се към казаното от колегата.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14,50  часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: