ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2009, 09.03.                                                                 град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    V-ти Административен състав

на девети март                                                        две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: С.Д.

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Д.

Административно дело номер 1614 описа за 2007 година

На именното повикване в 15.45 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „Бургасбус” ЕООД-гр.Бургас,  редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ – кметът на община Бургас,  редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – „Минибусекспрес” ООД-гр.Бургас, редовно уведомена, се представлява от адв. К., надлежно упълномощен, с днес представено по делото пълномощно.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА – „Ентуртранс” ООД-гр.Бургас, редовно уведомена, се представлява от адв. Т., надлежно упълномощена от по-рано.

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ – „Глобал биомет” ООД-гр.София, „Бургасволан-95” ООД-гр.Бургас, „Омега-3” ЕООД-гр.Бургас, „Ихтиман транс” АД-гр.Ихтиман, ЕТ „И.К.Ивкони”-гр.Дупница, „Омега експрес” ЕООД-гр.Бургас, „Слънчев бряг Автотранспорт 2000” АД-к.к.Слънчев бряг, „Снежанка М А” ООД-гр.Хасково, „Камприл” ООД-гр.Бургас, ЕТ „Костадинов-Я.А.” -гр.Бургас, „Комфорт” ООД-гр.Бургас и „София бус” ООД-гр.София, редовно уведомени, не се представляват в днешно съдебно заседание.

 

         По хода на делото:

         АДВ. К.: Да се даде ход на делото, с оглед на редовното призоваване на страните.

         АДВ. Т.: Да се даде ход на делото.

 

         Съдът, с оглед редовното призоваване на страните намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         АДВ. Т.: Считам, че жалбата подадена от „Бургасбус” ЕООД е неоснователна. С тази жалба се иска да бъде обявена от съда като нищожна заповедта на кмета за възлагане на обществена поръчка по наредба за участие в конкурс относно маршрутни линии, които общината е длъжна да отреди на превозвачи чрез конкурс. Считаме, че тази жалба е подадена във време, когато върви друго производство по административно дело № 56/07 г., с която се оспорва заповедта на кмета, с която е спряно производството за уведомяване на участниците в конкурса кой на кое място е класиран. Имам информация, че „Бургасбус” ЕООД не е участвал като не допуснат в този конкурс, тъй като е имало нередности в тръжната документация. Следва цялата преписка по конкурса да бъде представена.

         АДВ. К.: От името на моя доверител „Минибусекспрес” ООД заявявам, че считам жалбата за недопустима с оглед на това, че „Бургарбус” ООД не се явява заинтересовано лице по смисъла на закона, тъй като същия не е участник в тръжната процедура поради недопускането му до конкурса с решение на тръжната комисия. Това решение до настоящия момент така и не е оспорено от жалбоподателя, поради което считаме, че не е налице правен интерес от искането за прогласяване на атакуваната в настоящото производство заповед. С оглед изясняване на цялостната обстановка и указанията на ВАС считам, че е необходимо да се изиска от община Бургас цялата преписка по откриването на процесния конкурс и конкретните административни актове издадени от него, както и оспорването му ведно с крайните съдебни актове, от които ще се установи обстоятелството дали „Бургасбус” ЕООД има правен интерес от водена на настоящото производство и с която ще се установи неоснователността на настоящата жалба. С оглед на това и доколкото в самата жалба се цитира решение на Общински съвет Бургас от 31.03.2005 г . представям и моля да приемете като доказателство заверен препис от решение ІV-14/21.02.2006 г. по адм. дело № 315/2005 г. по описа на БОС.

         АДВ. Т.: Подкрепям становището на колегата Козаров. Жалбата е недопустима, защото първоначалната заповед не представлява индивидуален административен акт. Тя не засяга правната сфера на „Бургасбус” ЕООД, за да обжалват тази заповед. Подкрепям колегата, че нямат пряк интерес да обжалват първоначалната заповед.

 

         Съдът по доказателствата и исканията, като намери същите за основателни

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА и ПРИЛАГА като доказателства по делото постъпилите от Агенцията по вписванията документи, както и днес представеното от адв. К. съдебно решение, описано по-горе.

         ЗАДЪЛЖАВА ответника да представи по делото в заверено копие и в пълнота цялата административна преписка по проведената конкурсна процедура, от първоначалното й откриване до приключването й с влязъл в сила акт, включваща и доказателства съгласно указанията на ВАС на РБ за това, дали е прекратена конкурсната процедура открита със заповедта на кмета, предмет на оспорване в настоящото производство, или е завършила с краен акт.

         ДАВА за изпълнение на ответника 20-дневен срок, считано от датата на съобщаването.

         НЕ приключва събирането на доказателствата.

         ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА същото за 11.05.2009 – 14,40 ч., за която дата и час страните редовно уведомени от днешно съдебно заседание.

         Да се изпрати съобщение на ответника за изпълнение на указанията на съда, дадени в днешно съдебно заседание.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 16,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: