ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 29.11.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и девети ноември               две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1611 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Т.Д.М. се явява лично и с адвокат М.К..

Ответникът главен експерт в дирекция ЦАУ „Изгрев“ при Община Бургас не се явява, редовно уведомен. За него се явява юрисконсулт Р..

От заинтересованите страни се явява В.Т.Т.. Не се явяват останалите заинтересовани страни Н.П.Г., К.М.Г. и А.М.Г., редовно уведомени.

Явява се вещото лице арх. Д.К..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

Арх. Д.С.К., 64 г., българка, български гражданин, неосъждана. Без родство със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

Вещото лице К.: Представил съм заключение, което поддържам.

 

Вещото лице К. на въпроси на адвокат К.: Процесната виза не съдържа всички реквизити, които следва да се съдържат съгласно разпоредбите на ЗУТ- извадка от действащ застроителен план, застроителни линии, устройствените показатели за имота- височина на бъдещо застрояване.

Вещото лице К. на въпросите на юрисконсулт Р.: В отговора на въпрос 2, стр.6 от заключението съм описала допустима РЗП от 424.4 кв.м. и съм описала начина на определяне, като съм се съобразила с допустимия за имота Кинт на база площта на имота. Кинт е 1.2, площта на УПИ е 704 кв.м. и така е определена общата застроена площ. На базата на това и от документите в делото, стигнах до извода, че собствениците имат по 1/2 ид.ч. Казах на каква база съм го изчислила, като не съм се запознала с тези подробности от нотариалния акт. Казвам, че съм изчислила тази застроена площ на базата на 704 кв.м. и съм приела, че собствениците имат по 1/2 ид.ч. При изчисленията не съм взела предвид обстоятелството, че не са уредени регулационни сметки между собствениците и частта на собствеността. Не съм редуцирала площта с изискванията на чл. 72, ал.3 от Наредба №7, защото височината на застрояване допуска 10 м., допуска пълна височина на жилищен етаж на покривно пространство. Имаме гаражи, два жилищни етажа. Взета е цялата застроена площ по нотариален акт. Не съм ги изчислила по външни очертания, а по застроената площ по нотариален акт. С процесната виза е допуснато надстрояване в подпокривно пространство, във визата това не е изяснено, там пише „Преустройство на подпокривно пространство в жилищно“, това е записано във визата. Никъде не е записано, че това преустройство трябва да бъде в съществуващия обем, а може да бъде в допустимата височина до 10м за малоетажно жилищно строителство. Това не е пристрояване, защото във визата е записано преустройство.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-техническата експертиза и определя на вещото лице арх. К. за положения труд възнаграждение в размер на 400 лева, съобразно представената справка-декларация, от които 260 лева платими от внесения предварителен депозит, а остатъкът от 140 лева- заплатен от жалбоподателката М. на вещото лице в съдебното заседание.

 

Адвокат К.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Юрисконсулт Р.: Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

СЪДЪТ, с оглед изявленията на страните и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат К.: Моля да постановите съдебен акт, с който да отмените атакуваната пред вас виза по чл. 140 от ЗУТ. От изслушаната и приета в днешното съдебно заседание съдебно-техническа експертиза категорично се доказват нарушения относно изискванията за съдържанието на визата по чл. 140 от ЗУТ, които категорично са съществени. За да бъда безкрайно кратка, подробни съображения съм изложила в писмената жалба против оспорената визата, които моля да вземете предвид при постановяване на съдебното решение, като считам, че тези нарушения се доказаха и от изслушана и приета съдебно-техническа експертиза. С оглед горното, по мое мнение са налице отменителните основания на чл.146, т.4 от АПК по отношение на оспорения акт, поради което моля последният да бъде отменен. Моля да ни бъдат присъдени разноски по делото.

Юрисконсулт Р.: Моля да отхвърлите на първо място жалбата като недопустима, като моля да вземете предвид писменото становище, с което сме изразили доводи за недопустимост на жалбата, предвид факта, че жалбоподателката няма собственост в процесната сграда, а процесната виза касае преустройство на помещенията в допустимите норми по плана за застрояване на процесната зона и не се касае за преустройство и надстрояване на процесната сграда. Алтернативно, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна, като считам, че с процесната виза не е допуснато ново строителство, за да бъдат изчислявани и посочени Кинт и плътност на застрояване. Освен това, видно от заключението на вещото лице и заявеното в днешното съдебно заседание РЗП на жалбоподателката не би се засегнала, предвид изчислената собственост в процесното УПИ. Ето защо ви моля да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна. Моля да ни присъдите възнаграждение за юрисконсулт.

РЕПЛИКА на адвокат К.: Изразявам несъгласие по отношение заявеното от колегата, тъй като евентуалното изчерпване на Кинт в имота с това преустройство, категорично би накърнило законните интереси на съсобствениците.

ДУПЛИКА на юрисконсулт Р.: Считам, че тези показатели следва да бъдат доказани с инвестиционен проект, а такъв проект не е наличен в настоящия момент.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок, като с оглед направеното искане, определи на страните 14-дневен срок за представяне на писмени защити.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: