ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 04.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На четвърти октомври                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 1611 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.53 часа се явиха:

 

Жалбоподателката Т.Д.М. се явява лично и с адвокат М.К., надлежно упълномощена.

За ответника главен експерт в дирекция ЦАУ „Изгрев“ при Община Бургас се явява юрисконсулт Р., надлежно упълномощена.

Заинтересованите страни Н.П.Г., К.М.Г., А.М.Г. и В.Т.Т. се явява лично

 

Адвокат К.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт Р.: Да се даде ход на делото. Заявявам, че служебното правоотношение на Светлана Недева е прекратено поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, и понастоящем длъжността „Главен експерт в отдел „Геодезия, архитектура и техническа инфраструктура“ се изпълнява от И.Й.С.-Д.. Представям доказателства за тези обстоятелства, както и пълномощно от арх.Д. да я представлявам в настоящото производство.

Заинтересованата страна Н.Г.: Да се даде ход на делото.

Заинтересованата страна К.Г.: Да се даде ход на делото.

Заинтересованата страна А.Г.: Да се даде ход на делото.

Заинтересованата страна В.Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва.

Производството по делото е образувано по повод жалбата на Т.Д.М. против виза за изготвяне на инвестиционен проект по чл. 140 ал.3 от ЗУТ за преустройство на подпокривно пространство в жилищна сграда с идент. № 07079.820.573.1 по кадастралната карта на гр. Бургас.

СЪДЪТ докладва постъпило писмено становище от ответната страна. Препис от становището се връчи на пълномощника на жалбоподателя.

По делото е постъпила административната преписка по издаване на оспорения акт.

Съдът УКАЗВА на ответника, че следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, и на жалбоподателя, че носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици, включително чрез съдебна експертиза.

 

Адвокат К.: Поддържам предявената жалба. Моля да приемете представените с нея доказателства. Имам доказателствени искания- желая назначаване на съдебно-техническа експертиза, като първите въпроси съм формулирала в нарочна молба, която представям. Представям копие от нотариален акт за дарение на недвижим имот № 51, том І, нот.д. № 101/1982г. на нотариус при Бургаски районен съд, от който е видно, че доверителката ми е съсобственик в процесното УПИ, както и има постройка в същото УПИ.

Юрисконсулт Р.: Оспорвам жалбата като недопустима. Считам, че и до настоящия момент не са представени доказателства, от които да е видно, че жалбоподателката е пряко засегнат собственик и има собственост в процесната сграда. В случай, че не приемете доводите за недопустимост на жалбата, то оспорвам жалбата като неоснователна. Поддържам становището си по недопустимостта на жалбата. По направеното доказателствено искане считам, че същото е неоснователно, тъй като въпросите, зададени към експертизата са такива, за които в административната преписка има представени писмени документи. Нямам доказателствени искания.

Заинтересованата страна Н.Г.: Подкрепям становището на пълномощника на ответната страна.

Заинтересованата страна К.Г.: Подкрепям становището на пълномощника на ответната страна.

Заинтересованата страна А.Г.: Подкрепям становището на пълномощника на ответната страна.

Заинтересованата страна В.Т.: Подкрепям становището на жалбоподателя. Считам, че трябва да бъде допусната съдебно-техническа експертиза.

Адвокат К.: Извън тези въпроси, поставени с молбата, която представих, вещото лице да отговори на въпросите: идентичен ли е имотът, отразен в представения НА № 51/1982г. с този, за когото е издадена визата по чл. 140, ал.3 от ЗУТ и какви сгради има в процесния УПИ.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Основателно е направеното искане за допускане на съдебно-техническа експертиза, доколкото заключение с посочените задачи ще спомогнат за изясняване на делото. Ето защо съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените с административната преписка писмени доказателства, както и днес представения от пълномощника на жалбоподателката нотариален акт № 51/1982г.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която да даде заключение по поставените в молбата и формулираните в днешното съдебно заседание от пълномощника на жалбоподателя задачи.

ВЪЗЛАГА експертизата на вещото лице инж. З.А..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит в размер на 260 лева, платим от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

 

СЪДЪТ, с оглед събиране на допуснатите доказателства,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 29.11.2017г. от  10.20ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: